2013-03-11

Informacja w sprawie nadzoru nad fundacjami

Na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) minister do spraw oświaty i wychowania sprawuje nadzór nad fundacjami, których cele statutowe związane są z zakresem działania ministra.  Informujemy, że zarządy fundacji zobowiązane są do aktualizacji wpisu w statutach fundacji oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie organu sprawującego zewnętrzny nadzór nad fundacją oraz zgłaszania zmiany innych danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Jednocześnie przypominamy zarządom fundacji, że zgodnie z cytowaną ustawą o fundacjach fundacje podlegają obowiązkowi składania ministrowi właściwemu sprawozdań z prowadzonej działalności. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego i należy je składać do końca roku,  za rok ubiegły. Zakres sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn.zm.).

W celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania załączamy formularz sprawozdania.

Sprawozdania należy przekazać w oryginale, podpisane przez co najmniej dwóch członków zarządu fundacji (w sposób umożliwiający ich identyfikację), jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Sprawami fundacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej zajmuje się Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych.

Poniżej publikujemy wykaz fundacji, dla których organem nadzorującym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Ponadto informujemy, że aktualizacja bazy odbywać się będzie w miarę możliwości raz na miesiąc.

  • Wytworzył: Tomasz Skiba
  • Data wytworzenia: 2013-03-11 12:00:41
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2013-03-11 12:00:41
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-15 10:56:25
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.