Staż w MEN

6 marca 2019

Staż, wolontariat

STAŻ W MEN

W Ministerstwie Edukacji Narodowej istnieje możliwość zorganizowania stażu dla bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 7 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 nr 142, poz. 1160)

Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje dla osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne możliwości odbycia stażu w następujących komórkach organizacyjnych:

 1. Biuro Organizacyjne (BO)szczegółowe informacje
 2. Departament Ekonomiczny (DE)szczegółowe informacje
 3. Departament Kształcenia Ogólnego (DKO) – szczegółowe informacje
 4. Biuro Administracyjne (BA)szczegółowe informacje
 5. Departament Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI) – szczegółowe informacje

Aplikacje (cv + list motywacyjny + oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do obywania stażu) prosimy przesyłać na wskazane przy konkretnych stażach adresy e-mail opiekunów stażu. W oświadczeniu należy wskazać urząd pracy, w którym kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

Staż będzie się odbywał według programu stażu. Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu będzie przysługiwało stypendium, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba bezrobotna po zakończeniu stażu otrzyma opinię zawierającą informacje o realizowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w czasie stażu.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania stażu.

Warunki odbywania stażu:

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: brak
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
 • możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz; budynek jest wpisany do rejestru zabytków i posiada pewne ograniczenia architektoniczne.

Zachęcamy do aplikowania na staż osoby niepełnosprawne.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o staż finansowany ze środków PFRON informację o posiadanym orzeczeniu o niepełnosprawności przekazują w składanej aplikacji dobrowolnie.

W sprawach dotyczących staży można kontaktować się również z Panią Agatą Kozłowską tel. 022/ 34-74-217, e-mail: Agata.Kozlowska@men.gov.pl

Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o staż podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wskazanych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji i realizacja stażu.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja/odbywanie stażu w MEN

Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na staż oraz czas przechowywania na podstawie przepisów archiwalnych.

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i uzyskania ich kopii, ich sprostowania, przeniesienia danych, a także ograniczenia ich przetwarzania i prawo do ich usunięcia zgodnie z przepisami RODO; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • wyrażona zgoda (przesłanie aplikacji rozumiane jest jako wyrażenie zgody)
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

Inne informacje:

 • podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych
 • nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną zniszczone w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia stażu

WOLONTARIAT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Ministerstwo Edukacji Narodowej oferuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację wolontariatu w archiwum zakładowym urzędu.

Proponowany ramowy program wolontariatu:

 • udział w przejmowaniu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Ministerstwa,
 • uzupełnianie baz danych,
 • sprawdzanie ewidencji,
 • zabezpieczanie i konserwacja materiałów z zasobu archiwalnego,
 • pomoc w typowaniu dokumentacji niearchiwalnej do brakowania,
 • współpraca w udostępnianiu materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej dla komórek wewnętrznych i podmiotów zewnętrznych.

Przewidywany okres wolontariatu to okres powyżej 30 dni,  wolontariat realizowany będzie w godzinach pracy urzędu tj. 8:15 – 16:15.

Do udziału w wolontariacie szczególnie zachęcamy studentów/absolwentów kierunku Archiwistyka/Zarządzanie Dokumentacją.

Informacje na temat wolontariatu można uzyskać pod numerami telefonów 22/34-74-217, 22/34-74-676.

Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny oraz informacje dotyczące proponowanego terminu realizacji wolontariatu i dyspozycyjności, można przesłać pocztą elektroniczną na adres: praktyki@men.gov.pl z dopiskiem „wolontariat w archiwum zakładowym”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania wolontariatu.

Świadczenia wykonywane w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi kandydatami.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o wolontariat podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji i realizacja wolontariatu.

Administrator danych i kontakt do niego: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja na wolontariat w MEN

Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na wolontariat oraz czas przechowywania na podstawie odrębnych przepisów archiwalnych.

Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia danych a także ograniczenia ich przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie przepisów RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • wyrażona zgoda
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

 

 

 

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.