Ordery i odznaczenia

17 lutego 2009

Informacja o trybie składania wniosków na ordery, odznaczenia państwowe i resortowe

Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprzejmie informuje, że termin składania wniosków o nadanie

– orderów i odznaczeń państwowych upływa 31 stycznia 2014 r.

Natomiast wnioski dotyczące Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przekazywać do 31 marca 2014 r.

Nadsyłana do Ministerstwa kompletna dokumentacja powinna zawierać:

I. Medale KEN

 1. Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą  wnioski (np. Kurator Oświaty, Rektor Uczelni).
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń powołanej m.in. w Kuratorium Oświaty, Uczelni (ew. wyciąg z protokołu Senatu) podpisanego przez jej członków i przedstawicieli działających w Uczelni/oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.

II. Ordery i odznaczenia państwowe

 1. Pismo przewodnie podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną składającą do MEN wnioski zawierające liczebne zestawienie kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych oraz ich imienną listę według wzoru załączonego poniżej.
 2. Kserokopię protokołu z posiedzenia komisji ds. odznaczeń podpisanego przez jej członków  i przedstawicieli działających w oświacie związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
 3. Wnioski (w jednym egzemplarzu) przygotowane na obowiązujących formularzach.
 4. Lista kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych zarejestrowana na nośniku CD (program Excel) według wzoru załączonego poniżej.
 5. „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” wypełnione w punktach od 1 do 11  oraz 12.1.

Informacje uzupełniające dotyczące składanych dokumentów o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

1. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowanie pod względem formalnym i merytorycznym, gdyż Kancelaria Prezydenta RP nie będzie przyjmowała wniosków o nadanie odznaczeń sporządzonych na innych drukach niż obowiązujące. Druki wniosków o nadanie orderów i odznaczeń muszą być zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w brzmieniu nadanym mu przez rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów – załącznik 1 (Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz.1102.).

Na podstawie oceny prawidłowości wypełnionych wniosków nadsyłanych do MEN sformułowano poniżej uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski oraz przez członków komisji ds. odznaczeń w organach opiniujących.

Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.

W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej tj. pracodawcę i zawierać jego pieczęć (a w przypadku wniosków kierowanych przez związki zawodowe, poza pieczęcią pracodawcy, uzupełnieniem wniosku może być również pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego). W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.

Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.

Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze  stanowiska państwowe.

Wypełnianie poniżej wskazanych numerów rubryk należy do:

 • jednostek organizacyjnych sporządzających wnioski – dot. rubryki nr 19
 • organów uprawnionych do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń  (np. MEN) – dot. rubryki nr 20
 • organów wnioskujących – dot. rubryki nr 21.

Ponadto, wypełniając wniosek organ go sporządzający powinien wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).

2. Wzór listy – wykazu kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, który należy wykorzystać przy sporządzaniu list – wykazów na nośnikach CD ( program Excel) przekazywanych do MEN.

Ordery i odznaczenia, których przyjęcia odmówiono lub z innych przyczyn nie można było ich wręczyć Zasłużonym, należy odesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej z odpowiednią adnotacją.

Podstawy prawne regulujące zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych oraz resortowych

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 i 451, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743,
  z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 518).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. Nr 99, poz. 1073, z późn. zm.).
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.