Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych

26 sierpnia 2020

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) ze sporządzania umów (w tym umów o pracę i umów zleceń)- postępowanie nr DE-WZP.261.6.2020.JJ

Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-09-10, rozmiar: 332 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2020-09-09, rozmiar: 123 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2020-09-02, rozmiar: 337 KB Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2020-08-26, rozmiar: 63 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2020-08-26, rozmiar: 795 KB

7 sierpnia 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2020.AC

Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-08-25, rozmiar: 412 KB Załącznik nr 1 – Projekt obudowy wejść do wind, program remontu drzwi i okien w budynku Ministerswta Edukacji Narodowej Data: 2020-08-07, rozmiar: 21 MB Załącznik nr 3 – Przedmiar robót – konserwacja okien Data: 2020-08-07, rozmiar: 147 KB Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i […]

15 lipca 2020

Wymiana instalacji oświetlenia na poddaszu budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy Al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie- DE-WZP.261.5.2020.AC

Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-08-10, rozmiar: 425 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2020-07-28, rozmiar: 78 KB Załącznik nr 3 – AKTUALNY PRZEDMIAR ROBÓT- wymiana instalacji elektrycznej na poddaszu- 28.07.2020r. Data: 2020-07-28, rozmiar: 95 KB Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ + informacja o zmianie terminu składania ofert i otwarcia (pismo z dnia 28.07.2020r.) Data: […]

9 lipca 2020

Remont i konserwacja okien w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2020.JJ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2020-07-24, rozmiar: 109 KB Informacja o unieważnieniu postępowania Data: 2020-07-24, rozmiar: 66 KB Załącznik nr 3 – przedmiar robót – konserwacja okien w budynku MEN Data: 2020-07-09, rozmiar: 64 KB Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – obudowa wejść do wind, remont drzwi i okien Data: […]

31 marca 2020

Usługa przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2020.KK

Postępowanie na „Usługę przechowywania i obsługa dokumentacji będącej częścią zasobu Archiwum Zakładowego Ministerstwa Edukacji Narodowej” – postępowanie nr DE-WZP.261.3.2020.KK prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

5 lutego 2020

Remont korytarza wraz z przyległymi pomieszczeniami – parter strona zachodnia budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2020.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2020-05-08, rozmiar: 112 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2020-04-20, rozmiar: 342 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-02-28, rozmiar: 303 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2020-02-21, rozmiar: 79 KB Odpowiedź na pytanie + zmina SIWZ + zmiana terminu składania i otwarcia ofert Data: 2020-02-21, rozmiar: 686 KB […]

30 grudnia 2019

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.23.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2020-03-02, rozmiar: 112 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2020-02-14, rozmiar: 106 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2020-01-14, rozmiar: 353 KB Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia Data: 2020-01-10, rozmiar: 84 KB Odpowiedzi na pytania + zmiana SIWZ + informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert Data: 2020-01-10, rozmiar: […]

13 grudnia 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanego przez Zamawiającego odbiorcy podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim, postępowanie nr DE-WZP.261.22.2019.JJ

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia Data: 2019-12-20, rozmiar: 159 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-12-13, rozmiar: 185 KB

11 grudnia 2019

Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2019.MJ

Postępowanie na „działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie” – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2019.MJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce […]

3 grudnia 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do białoruskiej mniejszości narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-12-13, rozmiar: 219 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-12-03, rozmiar: 185 KB

21 listopada 2019

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.20.2019.BR

Ogłoszenie o o udzieleniu zamowienia Data: 2019-11-28, rozmiar: 297 KB Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2019-11-21, rozmiar: 186 KB

24 października 2019

Sprzedaż i dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 3 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.17.2019.JJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-11-21, rozmiar: 165 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-11-08, rozmiar: 184 KB Informacja z otwarcia ofert – uzupełnienie adresu Wykonawcy, który złożył ofertę nr 1 Data: 2019-11-05, rozmiar: 491 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-11-05, rozmiar: 781 KB Załącznik nr 2, 2A i 3 w wersji edytowalnej […]

14 października 2019

Usługa wsparcia utrzymania systemu enova – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2019.JC

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-11-26, rozmiar: 162 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-11-25, rozmiar: 236 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-10-24, rozmiar: 228 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2019-10-14, rozmiar: 211 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2019-10-14, rozmiar: 936 KB Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-10-14, rozmiar: 128 KB

26 lipca 2019

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.15.2019.MJ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-09-05, rozmiar: 156 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-08-28, rozmiar: 344 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-08-06, rozmiar: 766 KB odpowiedzi na pytania z 30.07.2019 Data: 2019-07-30, rozmiar: 322 KB odpowiedzi na pytania – 30.07.2019 Data: 2019-07-30, rozmiar: 368 KB Załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do […]

3 lipca 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie w ramach POWER dla członków Komisji Oceny Projektów i pracowników IP MEN – postępowanie nr DE-WZP.261.14.2019.BR

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-08-30, rozmiar: 229 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-07-11, rozmiar: 261 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2019-07-03, rozmiar: 227 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-07-03, rozmiar: 683 KB

7 czerwca 2019

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.13.2019.KK

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2019-07-16, rozmiar: 129 KB zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2019-07-10, rozmiar: 488 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-06-25, rozmiar: 758 KB poprawienie omyłki pisarskiej Data: 2019-06-17, rozmiar: 316 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2019-06-14, rozmiar: 116 KB odpowiedzi na pytania – 14.06.2019 Data: 2019-06-14, rozmiar: 2 MB odpowiedzi […]

17 maja 2019

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), postępowanie nr DE-WZP.261.11.2019.KK

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2019-07-03, rozmiar: 163 KB ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2019-07-03, rozmiar: 511 KB Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Data: 2019-06-27, rozmiar: 421 KB informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-27, rozmiar: 413 KB SIWZ załączniki edytowalne Data: 2019-05-17, rozmiar: 348 KB SIWZ Data: 2019-05-17, rozmiar: 1 MB ogłoszenie o zamówieniu Data: […]

13 maja 2019

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) z zakresu zamówień publicznych w projektach (w tym klauzul społecznych) oraz zasady konkurencyjności – postępowanie nr DE-WZP.261.12.2019.MG

Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2019-06-27, rozmiar: 51 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-05-21, rozmiar: 351 KB Odpowiedź na pytanie do OOZ Data: 2019-05-15, rozmiar: 262 KB Załączniki do OOZ w wersji edytowalnej Data: 2019-05-13, rozmiar: 251 KB Ogłoszenie o zamówieniu (OOZ) Data: 2019-05-13, rozmiar: 911 KB

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.