Praktyki studenckie

Praktyki studenckie w MEN w czasie epidemii COVID-19

Z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2 realizacja praktyk studenckich w Ministerstwie Edukacji Narodowej jest uzależniona od aktualnych zasad, ograniczeń oraz bieżących ustaleń w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Wszystkie wnioski o odbywanie praktyk są rozpatrywane indywidualnie.

Praktyki studenckie w MEN są realizowane w miarę możliwości zapewnienia studentom odpowiednich warunków, w szczególności zachowania bezpiecznych odległości oraz nadzoru opiekuna merytorycznego.

Aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie organizuje praktyk w formie zdalnej.

 

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania praktyki. W sprawach dotyczących praktyki można kontaktować się z Panią Agatą Kozłowską tel. 022/ 34-74-217, e-mail: Agata.Kozlowska@men.gov.pl

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat ubiegający się o praktykę studencką podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie aplikacji na praktykę studencką.

Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Kontakt do inspektora ochrony danych: al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, e-mail: inspektor@men.gov.pl

Cel przetwarzania danych: rekrutacja na praktykę studencką w MEN

Informacje o odbiorcach danych:
zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do rozpatrzenia aplikacji na praktykę studencką oraz czas przechowywania na podstawie odrębnych przepisów archiwalnych.

Uprawnienia:

  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, przeniesienia danych a także ograniczenia ich przetwarzania; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie przepisów RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • wyrażona zgoda
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Inne informacje:
podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie; fakt przekazania dodatkowych danych, uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych.

Formularz zgłoszenia

Uwaga! Pola oznaczone * należy wypełnić!

Dane personalne
Uczelnia


Dodatkowe informacje
lub

lub


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie złożonej w celu rekrutacji na praktykę studencką w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.