Struktura organizacyjna

10 września 2015

Departament Ekonomiczny (DE)

Dyrektor: Konrad Hodzyński Zastępca Dyrektora: Beata Matosek tel.: 22 34-74-242, fax: 22 34 74 183 Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: 1) planowania i opracowywania: projektu budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie, w tym sporządzanie, we współpracy z departamentami, budżetu zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów budżetu państwa […]

10 września 2015

Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)

Dyrektor: Marek Lewiński Zastępca Dyrektora: Karol Bieniek Zastępca Dyrektora: Maja Kłosowska tel.: (22) 34-74-881, fax: (22) 34-74-883 Do zakresu działania Departamentu Funduszy Strukturalnych (DFS) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: współudziału w pracach dotyczących opracowywania dokumentów krajowych niezbędnych do uzyskania wsparcia funduszy strukturalnych dla edukacji oraz koordynacji prac w Ministerstwie nad przygotowaniem programów operacyjnych, w tym: współpracy […]

10 września 2015

Departament Informacji i Promocji (DIP)

Dyrektor: Piotr Gajewski Zastępca Dyrektora: Anna Ostrowska tel. (22) 34-74-457, fax: (22) 628-35-04 Do zakresu działania Departamentu Informacji i Promocji (DIP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: kreowania i koordynowania polityki informacyjnej Ministra i ministerstwa, w tym: planowania działań informacyjnych, kreowania relacji z mediami oraz opinią publiczną, współpracy ze środkami masowego przekazu; kreowania i koordynowania polityki promocyjnej […]

10 września 2015

Departament Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI)

Dyrektor: Alina Sarnecka Zastępca Dyrektora: Rafał Lew-Starowicz Zastępca Dyrektora: Roksana Tołwińska tel.: (22) 34-74-792, fax: (22) 34-74-160 Do zakresu działania Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji należą zagadnienia i sprawy dotyczące: podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego; ustalania procedur dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania z […]

10 września 2015

Departament Kształcenia Ogólnego (DKO)

tel.: (22) 34-74-141, fax: (22) 628-81-36 Dyrektor: Katarzyna Koszewska Zastępca Dyrektora: Anna Dakowicz-Nawrocka Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego (DKO) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: funkcjonowania publicznych i niepublicznych, z wyłączeniem integracyjnych i specjalnych: a. przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, b. szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących; 2. kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych dla […]

10 września 2015

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)

Dyrektor: Urszula Martynowicz Zastępca Dyrektora: Piotr Bartosiak tel.: (22) 34-74-195, fax: (22) 34-74-190 Do zakresu działania Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: przygotowywania propozycji kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce, w tym na podstawie analiz wyników badań krajowych i międzynarodowych i innych danych dotyczących systemu edukacji; koordynowania prac związanych z […]

10 września 2015

Departament Prawny (DP)

Dyrektor: Jakub Jakubowski Zastępca Dyrektora: Andrzej Barański tel.: (22) 34-74-273, fax: (22) 34-74-272 Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: obsługi prawnej Ministerstwa, a w szczególności: opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie, opiniowania wykładni przepisów prawnych, dokonywanej przez inne departamenty w ramach ich zadań, opiniowania, na wniosek departamentów, spraw indywidualnych, […]

10 września 2015

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Dyrektor: Anna Kaczmarczyk Zastępca Dyrektora: Magdalena Turowska tel.: (22) 34-74-312, fax: (22) 34-74-253 Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: 1)     przygotowywania propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży, we współpracy z właściwymi departamentami; 2)     koordynacji współpracy dwustronnej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi; 3)     przygotowywania projektów […]

10 września 2015

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)

Dyrektor: Jerzy Jakubczuk Zastępca Dyrektora: Ewa Staniszewska Zastępca Dyrektora: Marcin Nowak tel.: (22) 34-74-458, fax: (22) 34-74-417 Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: koordynowania współpracy innych departamentów z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami tych jednostek oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; podziału oraz wysokości planowanych […]

10 września 2015

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI)

Dyrektor: Joanna Wilewska Zastępca Dyrektora: Marzenna Habib tel.: (22) 34-74-228, fax: (22) 34-74-229 Do zakresu działania Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego należą zagadnienia i sprawy dotyczące: wychowania, w tym wychowawczej funkcji szkoły; wspierania wychowawczej funkcji placówek, w tym realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki; 2a. przygotowywania, koordynowania i realizacji programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji […]

10 września 2015

Biuro Administracyjne (BA)

  tel.: (22) 34-74-157, fax: (22) 622-37-04 email: Sekretariat.BA@men.gov.pl Do zakresu działania Biura Administracyjnego (BA) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: prawnych tytułów własności i administrowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, planowania i nadzoru nad racjonalnym wykorzystywaniem powierzchni biurowej; czynności związanych z utrzymywaniem nieruchomości w stanie przydatności, w szczególności wykonywania przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynków […]

10 września 2015

Biuro Kontroli (BK)

Dyrektor: Sławomir Wiatrowski tel.: (22) 34-74-574, fax: (22) 34-74-172 Do zakresu działania Biura Kontroli (BK) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: koordynacji planowania i przeprowadzania kontroli przez departamenty; prowadzenia kontroli oraz podejmowania czynności sprawdzająco-wyjaśniających zarządzonych przez Ministra i Dyrektora Generalnego; opracowywania rocznych planów kontroli; opracowywania wystąpień pokontrolnych oraz monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych przez kontrolowane podmioty; koordynowania spraw […]

10 września 2015

Biuro Organizacyjne (BO)

Zastępca Dyrektora: Klaudia Kuruś-Staszewska tel.: (22) 34-74-265, fax: (22) 34 74 261 Do zakresu działania Biura Organizacyjnego (BO) należą zagadnienia i sprawy dotyczące: organizacji Ministerstwa, w tym opracowywania projektów statutu i  regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa oraz wykazu jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra; prowadzenia ewidencji upoważnień i pełnomocnictw; przygotowywania wykazu prac legislacyjnych Ministra i sprawozdawczości w tym zakresie; […]

18 listopada 2015

Sekretariaty Ministrów

Sekretariat Ministra Edukacji Narodowej tel.: (22) 34 74 204, fax: (22) 34 74 205 Sekretariat Sekretarza Stanu – Marzeny Machałek Tel.: (22) 34 74 102, fax: (22) 34 74 118 Sekretariat Podsekretarza Stanu – Macieja Kopcia Tel.: (22) 34 74 839, fax: (22) 34 74 840  

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.