2015-09-10

Departament Ekonomiczny (DE)

Dyrektor: Konrad Hodzyński

Zastępca Dyrektora: Beata Matosek

tel.: 22 34-74-242,
fax: 22 34 74 183

Do zakresu działania Departamentu Ekonomicznego (DE) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1) planowania i opracowywania:

 1. projektu budżetu państwa w części 30 – Oświata i wychowanie, w tym sporządzanie, we współpracy z departamentami, budżetu zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
 2. projektów budżetu państwa w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” dla poszczególnych wojewodów zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów,
 3. zbiorczych informacji o projekcie budżetu państwa w działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” na podstawie materiałów poszczególnych ministrów oraz wojewodów,
 4. projektów rocznych planów dochodów i wydatków budżetowych oraz rocznych planów wydatków pochodzących z budżetu środków europejskich Ministerstwa i jednostek podległych,
 5. planu zbiorczego zamówień publicznych do realizacji w danym roku kalendarzowym;

2) realizacji budżetu, w tym:

 1. zapewnienia prowadzenia rachunkowości w Ministerstwie,
 2. naliczania, wypłacania i rozliczania wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy pracowników, umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i umów o dzieło) oraz prowadzenie rozliczeń wynikających z przepisów w sprawie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz przepisów w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 3. prowadzenia monitoringu wykorzystania środków budżetowych części 30 – Oświata i wychowanie oraz sporządzania projektów decyzji Ministra zmieniających plan wydatków w części 30 – Oświata i wychowanie,
 4. obsługi Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 5. sporządzania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz ewidencji uruchamiania środków z budżetu Ministerstwa w zakresie jednostek podległych,
 6. współpracy z Instytucją Pośredniczącą w zakresie planowania dochodów i wydatków na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, a także zamykania projektów finansowanych z tych funduszy,
 7. współpracy z departamentami w zakresie opracowywania zasad podziału rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na zadania z zakresu oświaty i wychowania, jak również edukacyjnej opieki wychowawczej oraz przedstawianie Ministrowi Finansów propozycji podziału tych rezerw,
 8. koordynacji działań związanych z przygotowaniem przez departamenty postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 9. prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych, wnioskowanych przez departamenty, we współpracy z tymi departamentami,
 10. koordynacji powierzania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym organizacjom pozarządowym,
 11. obsługi wyjazdów zagranicznych i spraw paszportowo-wizowych w zakresie działalności Ministerstwa;

3) sprawozdawczości z realizacji budżetu, w tym:

 1. opracowywania zbiorczych okresowych informacji z przebiegu wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków realizowanych przez Ministerstwo, a także jednostki podległe,
 2. przygotowywania okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz łącznych sprawozdań z realizacji budżetu w części 30 – Oświata i wychowanie, przekazywanych do Ministerstwa Finansów,
 3. przygotowywania rocznej informacji o realizacji podstawowych zadań oraz budżetu w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz realizacji budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w części 30 – Oświata i wychowanie.
 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 09:54:12
 • Wprowadził: Karolina Rzadkowska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 09:54:12
 • Ostatni edytor: Karolina Rzadkowska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-02 09:44:24
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.