Skargi i wnioski

20 marca 2009

Informacja o przyjęciach skarg i wniosków w Ministerstwie

Szanowni Państwo,

przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – Dział VIII Skargi i wnioski oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
 • zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

 • pocztą tradycyjną na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
bądź bezpośrednio w Kancelarii Ministerstwa – wejście główne (w godz. 8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku)

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikami Ministerstwa.

 

UWAGA:

Formułując skargę lub wniosek trzeba uwzględniać odpowiednio treść przepisu art. 227 i art. 241 Kpa:

Kodeks postępowania administracyjnego

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawiane są bez rozpoznania. Należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać wskazane dane, tj. imię, nazwisko i adres pocztowy wnoszącego skargę lub wniosek (tj. ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i miejscowość).

Skargi, których rozpatrzenie nie należy do kompetencji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Ministerstwa przy al. J. Ch. Szucha 25:

 • w poniedziałki w godz. 8.15-18.00
 • w pozostałe dni tygodnia w godz. 8.15-16.15

Członkowie kierownictwa Ministerstwa, w zakresie powierzonych im zadań przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków po uprzednim ustaleniu terminu przyjęcia w sekretariacie członka kierownictwa.

Pisma niebędące skargami, wnioskami czy petycjami oraz niezałatwiane w trybie przepisów szczególnych podlegają rejestracji. Można je składać pisemnie w sposób określony dla skarg i wniosków. W celu zarejestrowania pisma jako nieanonimowego niezbędne jest podanie imienia i nazwiska wnoszącego.

 

Klauzula Informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej jest Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych:

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  • Adres email: inspektor@men.gov.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO1, w celu prowadzenia postępowań w sprawie skarg i wniosków, rozpatrywania petycji i udzielania odpowiedzi na inne sygnały obywatelskie. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji ww. czynności przetwarzania, wynika z ustaw­­­y Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o petycjach, a w przypadku innych sygnałów obywatelskich, jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia innego sygnału obywatelskiego jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji pozostałych ww. czynności przetwarzania również jest dobrowolne, ale brak danych określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawie o petycjach uniemożliwia właściwe załatwienie sprawy.
 3. Dane osobowe gromadzone w związku z załatwianiem skarg i wniosków, rozpatrywaniem petycji i udzielaniem odpowiedzi na inne sygnały obywatelskie, będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zależności od rodzaju sprawy:
  • skargi i wnioski załatwiane przez Ministerstwo – 25 lat;
  • skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości – 5 lat;
  • petycje – 25 lat;
  • inne sygnały obywatelskie – 25 lat;
  • sprawy odesłane wnioskodawcom lub do załatwienia innym podmiotom (dotyczy spraw, które nie mieszczą się w zadaniach Ministerstwa, a zostały do niego błędnie skierowane, anonimowe pisma oraz przesyłki do wiadomości)
   – 2 lata.

  Okresy, o których mowa powyżej, stosuje się po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku,
  w którym sprawa została zakończona.

 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu.

  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

  Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje:

  1. prawo do żądania od administratora danych osobowych przenoszenia danych, ze względu na fakt, że przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody tej osobyani na podstawie umowy, której stroną jest ta osoba3.
  2. prawo do żądania od administratora danych osobowych usunięcia danych, ze względu na fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą lub od innych osób fizycznych albo innych podmiotów składających skargi i wnioski, petycje oraz inne sygnały obywatelskie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 6. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres oraz inne dane osobowe podane przez osoby fizyczne albo inne podmioty składające skargi i wnioski, petycje oraz inne sygnały obywatelskie do Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 7. W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym.
 8. W trakcie przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

1RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

2Zgoda jest jednym z warunków zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, w myśl przepisów
 RODO określonych w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a.

3Umowa jest jednym z warunków zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, w myśl przepisów
 RODO określonych w art. 6 ust. 1 lit. b.

 

 

23 marca 2009

Ocena przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratoria oświaty oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Edukacji Narodowej

(więcej…)

Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.