2015-09-10

Departament Kształcenia Ogólnego (DKO)

tel.: (22) 34-74-141, fax: (22) 628-81-36
Dyrektor: Katarzyna Koszewska
Zastępca Dyrektora: Anna Dakowicz-Nawrocka

Do zakresu działania Departamentu Kształcenia Ogólnego (DKO) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

  1. funkcjonowania publicznych i niepublicznych, z wyłączeniem integracyjnych i specjalnych:

a. przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego,

b. szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących;

2. kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży;

2 a. upowszechniania i ochrony praw człowieka;

3. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4. obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

5. współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;

5a. dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla niepublicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

6. warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych;

7. funkcjonowania społecznych organów w szkołach i placówkach;

8. organizacji roku szkolnego;

9. organizacji kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym;

10. organizacji nauczania religii i etyki w przedszkolach i szkołach;

11. oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

12. standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w zakresie kształcenia ogólnego;

13. funkcjonowania systemu zewnętrznego oceniania w zakresie kształcenia ogólnego;

14. przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, w tym egzaminu maturalnego, z wyłączeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminów eksternistycznych;

15. nadzoru nad Centralną Komisją Egzaminacyjną, z wyłączeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

16. okręgowych komisji egzaminacyjnych, w szczególności w zakresie ich tworzenia oraz określania sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora;

17. legalizacji świadectw dojrzałości i zaświadczeń wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;

18. projektowania systemu nadzoru pedagogicznego, w tym ustalania szczegółowych zasad jego sprawowania oraz ich upowszechnianie;

19. nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w tym zakresie, w szczególności poprzez:

a. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi departamentami, podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b. koordynowanie spraw dotyczących opracowywania projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c. opiniowanie projektu planu kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Ministerstwo w części dotyczącej kuratorów oświaty,

d. opracowywanie i analizę, we współpracy z właściwymi departamentami, wyników kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie,

e. przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru,

f. akceptowanie celowości przygotowywania projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

g. organizowanie, we współpracy z właściwymi departamentami, narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;

20. kontroli, we współpracy z właściwymi departamentami, sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty;

21. ustalania organizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami, zespołami szkół i szkolnymi punktami konsultacyjnymi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

22. kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników szkolnych punktów konsultacyjnych;

23. nadzoru pedagogicznego nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

24. nadzoru pedagogicznego nad Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;

25. organizacji kuratoriów oświaty;

26. współpracy z wojewodami w wyłanianiu w drodze konkursów kandydatów na stanowiska kuratorów oświaty, a także powoływaniem na stanowiska kuratorów  i wicekuratorów oraz  odwoływaniem z nich;

27. rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia nauczycieli i ich upowszechnianie;

28. założeń organizacyjnych, programowych oraz zasad kształcenia nauczycieli, w tym określania standardów kształcenia nauczycieli w zakładach kształcenia nauczycieli;

29. potrzeb kadrowych oświaty oraz rozmiarów i kierunków kształcenia nauczycieli, w tym:

a. kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych,

b. zapotrzebowania na nauczycieli określonych specjalności;

30. realizacji programów międzynarodowych w zakresie kształcenia nauczycieli, w tym współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz
z ambasadami w zakresie kształcenia nauczycieli oraz w sprawach nauczycielskich kolegiów języków obcych;

31. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

32. tworzenia, przekształcania i likwidowania zakładów kształcenia nauczycieli, specjalności i systemów kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli;

33. nadzoru pedagogicznego nad zakładami kształcenia nauczycieli;

34. kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli;

35. współpracy z centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z kształceniem nauczycieli;

36. realizacji przez szkoły wyższe i inne podmioty programów kształcenia nauczycieli;

37. programów kształcenia nauczycieli realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych;

38. uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – nauczyciel oraz systemu informacji o rynku wewnętrznym (IMI);

39. potwierdzania uzyskanych w Polsce kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela osobom ubiegającym się o pracę w tym zawodzie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

40. rozwiązań systemowych w zakresie doskonalenia nauczycieli i ich upowszechnianie;

41. realizacji programów międzynarodowych w zakresie doskonalenia nauczycieli, w tym współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz z ambasadami w zakresie doskonalenia nauczycieli, a także udziału w realizacji ogólnopolskich programów doskonalenia nauczycieli języków obcych;

42. doradztwa metodycznego dla nauczycieli;

43. systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli;

44. współpracy z centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie realizacji zadań związanych z doskonaleniem nauczycieli;

45. realizacji przez szkoły wyższe i inne podmioty programów doskonalenia nauczycieli;

46. programów doskonalenia nauczycieli realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych;

47. zasad wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

48. wykorzystywania środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Ministra;

49. organizacji i zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli;

50. funkcjonowania bibliotek pedagogicznych;

51. nadzoru nad Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, we współpracy z Departamentem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie zadań realizowanych w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz doradztwa zawodowego, z zastrzeżeniem pkt 24;

52. nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez kuratorów oświaty i powołane przez nich komisje kwalifikacyjne;

53. prowadzenia listy ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz zasad wpisywania na listę i skreślania z niej;

54. wykonywania zadań organu wyższego stopnia, w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w stosunku do kuratorów oświaty w sprawach dotyczących:

a. nadawania nauczycielom stopni awansu zawodowego,

b. sprawowania przez kuratora oświaty nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez organy prowadzące szkoły (placówki) i komisje egzaminacyjne,

c. sprawowania przez kuratora oświaty nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół i powołane przez nich komisje kwalifikacyjne;

55. wydawania przez Ministra aktów nadania nauczycielom stopni awansu zawodowego;

56. organizacji w Ministerstwie sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans oraz obsługi administracyjno-biurowej prac komisji;

57. realizacji wniosków o przyznanie nagród Ministra dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze;

58. realizacji wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli i innych osób za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;

59. realizacji wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty;

60. obsługi administracyjno-biurowej Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

  • Wytworzył: Agata Grzymek
  • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:08:52
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2015-09-10 10:08:52
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-08 10:28:38
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.