2015-09-10

Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI)

Dyrektor: Joanna Wilewska
Zastępca Dyrektora: Marzenna Habib
tel.: (22) 34-74-228, fax: (22) 34-74-229

Do zakresu działania Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. wychowania, w tym wychowawczej funkcji szkoły;
 2. wspierania wychowawczej funkcji placówek, w tym realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki;
  2a. przygotowywania, koordynowania i realizacji programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkół i placówek oraz profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży;
 3. opiekuńczej funkcji szkół i placówek, w tym opieki świetlicowej, funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, stołówek oraz internatów;
 4. upowszechniania i ochrony praw dziecka i realizowania postanowień wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka w szkołach i placówkach oświatowych;
 5. funkcjonowania publicznych i niepublicznych:
  1. przedszkoli specjalnych i integracyjnych,
  2. szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – integracyjnych i specjalnych,
  3. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
   a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  4. młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
  5. poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,
  6. placówek oświatowo-wychowawczych,
  7. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz internatów;

6. funkcjonowania oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;

7. wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;

8. wychowania przedszkolnego dzieci niepełnosprawnych w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach ogólnodostępnych i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, w tym w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i z oddziałami specjalnymi;

9. kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, kształcących się w szkołach ogólnodostępnych, w tym w szkołach integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi i z oddziałami specjalnymi;

10. kształcenia i działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych oraz jednostkach pomocy społecznej;

11. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

12. zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz koordynowania centralnego systemu kierowania nieletnich do tych placówek;

13. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach;

14. indywidualnego nauczania;

15. dopuszczania do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego;

16. dofinansowywania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, niewidomych, słabowidzących i niesłyszących oraz zlecania, opracowania i wydania podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnianych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych;

17. wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z deficytami i dysharmoniami rozwojowymi oraz wyrównywanie dysfunkcji wynikających z zaniedbań środowiskowych;

18. koordynowania zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych programów profilaktycznych i zdrowotnych, w tym promowania zdrowego żywienia i zachowań prozdrowotnych;

19. inicjowania, wspierania, realizacji i koordynowania zadań mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach;

20. warunków bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach;

21. opracowywania wniosków z analiz statystycznych wypadków uczniów w szkołach oraz kierunków działalności profilaktycznej w tym zakresie;

22. zmniejszania różnic regionalnych i środowiskowych w dostępie do edukacji, w szczególności pomiędzy dziećmi z ośrodków wielkomiejskich i wiejskich;

23. wyrównywania szans edukacyjnych i tworzenia instrumentów pokonywania barier edukacyjnych i zapobiegania wykluczeniu społecznemu uczniów z rodzin najuboższych, ze środowisk defaworyzowanych i marginalizowanych poprzez tworzenie i rozwijanie systemu pomocy materialnej i pozamaterialnej dla uczniów;

24. przygotowywania, koordynowania i realizacji programów rządowych w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym wynikających z Narodowego Programu Stypendialnego;

 

25. współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty
w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

a. przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,

b. opracowywanie projektów arkuszy i programów do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,

c. opracowywanie wyników i wniosków z kontroli przeprowadzonych przez kuratorów oświaty w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa oraz gromadzenie dokumentacji,
arkusza, programu, wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli,

d. przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,

e. uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;

26. fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym;

27. współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze oświaty i wychowania;

28. rozwoju edukacji pozaformalnej dzieci i młodzieży;

29. rozwoju ruchu artystycznego dzieci i młodzieży, prowadzonego przez placówki oświatowo-wychowawcze;

30. zagospodarowania czasu wolnego i organizowania zajęć pozaszkolnych;

31. krajoznawstwa i turystyki dzieci i młodzieży;

32. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;

33. współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego;

34. członkostwa w Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (European Agency for Special Needs and Inclusive Education);

35. współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:23:32
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:23:32
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 12:04:19
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.