2015-09-10

Departament Prawny (DP)

Dyrektor: Jakub Jakubowski
Zastępca Dyrektora: Andrzej Barański

tel.: (22) 34-74-273, fax: (22) 34-74-272

Do zakresu działania Departamentu Prawnego (DP) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. obsługi prawnej Ministerstwa, a w szczególności:
  1. opiniowania pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w Ministerstwie,
  2. opiniowania wykładni przepisów prawnych, dokonywanej przez inne departamenty w ramach ich zadań,
  3. opiniowania, na wniosek departamentów, spraw indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym, w tym projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,
  4. prowadzenia spraw sądowych Ministra i Ministerstwa, a także spraw przed Trybunałem Konstytucyjnym,
  5. opiniowania projektów umów, których stroną jest Ministerstwo, z wyjątkiem umów:

– sporządzonych według ustalonego wzoru,

– przygotowywanych przez departamenty mające zapewnioną obsługę prawną radcy prawnego;

2. monitorowania stanu wykonania upoważnień ustawowych należących do właściwości Ministra  oraz zmian w prawie mających wpływ na realizację zadań Ministra i Ministerstwa;

3. koordynowania uzgodnień dotyczących projektów aktów prawnych opracowywanych przez inne organy administracji rządowej na etapie uzgodnień międzyresortowych;

4. współpracy z Rządowym Centrum Legislacji;

5. koordynowania udziału Polski w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej oraz Trybunałem EFTA w zakresie właściwości Ministra;

6. notyfikowania Komisji Europejskiej transpozycji dyrektyw wspólnotowych w zakresie właściwości Ministra;

7. koordynowania systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych w zakresie właściwości Ministra;

8. prowadzenia rejestru aktów prawnych wydawanych przez Ministra i Dyrektora Generalnego;

9. prowadzenia postępowań w trybach nadzwyczajnych w sprawach decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym (Dz. U. Nr 11, poz. 37 oraz z 1968 r. Nr 3, poz. 6);

10. kierowania do ogłoszenia aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz opracowywania i kierowania do ogłoszenia tekstów jednolitych aktów normatywnych;

11. Dziennika Urzędowego Ministra Edukacji Narodowej.

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:13:23
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:13:23
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-03 09:07:51
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.