2015-09-10

Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST)

Dyrektor: Jerzy Jakubczuk
Zastępca Dyrektora: Ewa Staniszewska
Zastępca Dyrektora: Marcin Nowak

tel.: (22) 34-74-458, fax: (22) 34-74-417

Do zakresu działania Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym (DWST) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. koordynowania współpracy innych departamentów z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami tych jednostek oraz stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 2. podziału oraz wysokości planowanych i ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
 3. współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie przydzielania środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego;
 4. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
 5. sieci publicznych przedszkoli i szkół;
  5a. przekazywania prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przedszkoli i szkół publicznych osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej;
 6. rozpatrywania zażaleń na postanowienia kuratorów oświaty dotyczące likwidacji i przekształcania przedszkoli, szkół i placówek, których prowadzenie jest zadaniem własnym gminy oraz powiatu, we współpracy z właściwymi departamentami;
 7. zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
 8. dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, we współpracy z właściwymi departamentami;
 9. zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami;
 10. zasad dokonywania zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli;
 11. praw i obowiązków nauczycieli wynikających ze stosunku pracy, w tym systemu awansu zawodowego;
 12. prowadzenia i obsługi centralnego rejestru nauczycieli ukaranych karami dyscyplinarnymi;
 13. zasad, trybu i kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska dyrektorów szkół (placówek) i inne stanowiska kierownicze w szkołach (placówkach);
 14. wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;
 15. zasad i trybu powierzania stanowiska dyrektora szkoły (placówki) i innych stanowisk kierowniczych w szkołach (placówkach), a także zasad i trybu odwoływania z tych stanowisk;
 16. zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół (placówek);
 17. systemu wynagradzania nauczycieli określonego w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz przygotowywania analiz, we współpracy z Departamentem Strategii i Współpracy Międzynarodowej,  związanych z jego planowaniem i realizacją;
 18. zasad wynagradzania nauczycieli oraz warunków wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej;
 19. realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego kompetencji w zakresie wynagrodzeń nauczycieli;
 20. opracowywania analiz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli oraz prowadzenia prac analitycznych w zakresie skutków finansowych realizacji przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, we współpracy z Departamentem Strategii i Współpracy Międzynarodowej;
 21. kontaktów ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, w tym zwłaszcza współpracy w zakresie pragmatyki nauczycielskiej;
 22. współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:
  1. przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,
  2. opracowywanie projektów arkuszy i programów do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,
  3. opracowywanie wyników i wniosków z kontroli przeprowadzonych przez kuratorów oświaty w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa oraz gromadzenie dokumentacji, arkusza, programu, wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli,
  4. przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,
  5. uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników;
 23. obsługi Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze.
 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:19:12
 • Wprowadził: Hanna Lipińska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:19:12
 • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2018-09-11 10:02:36
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.