2015-09-10

Biuro Kontroli (BK)

Dyrektor: Sławomir Wiatrowski

tel.: (22) 34-74-574, fax: (22) 34-74-172

Do zakresu działania Biura Kontroli (BK) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. koordynacji planowania i przeprowadzania kontroli przez departamenty;
 2. prowadzenia kontroli oraz podejmowania czynności sprawdzająco-wyjaśniających zarządzonych przez Ministra i Dyrektora Generalnego;
 3. opracowywania rocznych planów kontroli;
 4. opracowywania wystąpień pokontrolnych oraz monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych przez kontrolowane podmioty;
 5. koordynowania spraw związanych z kontrolami przeprowadzanymi w Ministerstwie przez Najwyższą Izbę Kontroli i inne organy kontroli; prowadzenia ewidencji tych kontroli (książki kontroli); analizowania wystąpień pokontrolnych tych organów oraz monitorowania realizacji wniosków pokontrolnych przez departamenty;
 6. informowania członków kierownictwa Ministerstwa o problemach wynikających z przeprowadzonych kontroli;
 7. współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zagranicznych instytucji i organizacji w zakresie kontroli funduszy strukturalnych;
 8. realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), w zakresie:

a. wykonywania uprawnień kontrolnych w stosunku do Instytucji Wdrażającej w zakresie realizacji postanowień umów finansowania Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL oraz w stosunku do innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie tych działań (w tym departamenty Ministerstwa będące beneficjentami, inni beneficjenci oraz wykonawcy projektów),

b. współpracy w zbieraniu informacji o nieprawidłowościach, przygotowaniu informacji, raportów i not o nieprawidłowościach w realizacji Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL oraz zgłaszaniu ich do Departamentu Funduszy Strukturalnych odpowiedzialnego za odzyskiwanie środków;

9. realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL) oraz Instytucji Pośredniczącej dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w zakresie:

a. współpracy w przygotowaniu Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Priorytetu III PO KL oraz Opisu funkcji i procedur dla Działań PO WER, a także instrukcji wykonawczych do procesów zachodzących w Instytucji Pośredniczącej w związku z zarządzaniem i wdrażaniem programów operacyjnych,

b. prowadzenia kontroli projektów,

c. monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych w ramach przeprowadzonych kontroli,

d. przygotowywania rocznych planów kontroli oraz sprawozdań z ich realizacji,

e. przygotowywania do sprawozdań informacji z zakresu kontroli i przekazywania ich do Departamentu Funduszy Strukturalnych,

f. przekazywania do Instytucji Zarządzającej informacji o ujawnionych nieprawidłowościach oraz o podjętych środkach naprawczych,

g. przygotowywania decyzji o zwrocie środków,

h. zgłaszania podmiotów do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez Ministra Finansów,

i. prowadzenia kontroli w Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Priorytetu III PO KL, której funkcję sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji,

 

10. koordynacji „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”;

11. koordynowania udzielania odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie (listy), w tym prowadzenia centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji  i innych sygnałów obywatelskich (listów) wpływających  do Ministerstwa, organizacji przyjęć obywateli przez członków kierownictwa Ministerstwa oraz sporządzania okresowych sprawozdań w tym zakresie.

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:27:53
 • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:27:53
 • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2016-07-07 15:07:37
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.