2015-09-10

Biuro Organizacyjne (BO)

Zastępca Dyrektora: Klaudia Kuruś-Staszewska

tel.: (22) 34-74-265, fax: (22) 34 74 261

Do zakresu działania Biura Organizacyjnego (BO) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. organizacji Ministerstwa, w tym opracowywania projektów statutu i  regulaminu organizacyjnego, zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa oraz wykazu jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;
 2. prowadzenia ewidencji upoważnień i pełnomocnictw;
 3. przygotowywania wykazu prac legislacyjnych Ministra i sprawozdawczości w tym zakresie;
 4. przygotowywania planu działalności Ministra i sprawozdania z jego wykonania;
 5. kierowania do departamentów, w celu przeprowadzenia uzgodnień w  Ministerstwie, projektów dokumentów innych niż akty prawne, umowy i porozumienia, przekazanych na etapie uzgodnień międzyresortowych;
 6. koordynowania opiniowania dokumentów rozesłanych przez Sekretarza Rady Ministrów i Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów na etapie uzgodnień rządowych;
 7. kierowania projektów aktów prawnych i dokumentów opracowanych w Ministerstwie pod obrady stałego komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów;
 8. obsługi udziału Ministra, sekretarzy stanu lub podsekretarzy stanu w posiedzeniach odpowiednio Rady Ministrów i stałego komitetu Rady Ministrów;
 9. kontroli realizacji zadań wynikających z protokołów ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów i Rady Ministrów;
 10. koordynowania spraw parlamentarnych, w tym współpracy z Sejmem
  i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, ich organami oraz posłami
  i senatorami, a także udzielania odpowiedzi na interpelacje, zapytania
  i interwencje poselskie oraz oświadczenia i interwencje senatorskie;
 11. obsługi cyklicznych spotkań Dyrektora Generalnego z dyrektorami departamentów;
 12. obsługi korespondencji Ministra;
 13. koordynacji udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach, konferencjach i innych spotkaniach;
 14. delegowania przedstawicieli Ministra do zewnętrznych organów kolegialnych;
 15. koordynowania udzielania odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka;
 16. koordynowania sposobu postępowania wobec podmiotów wykonujących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy z dnia
  7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 161, poz. 966 oraz z 2015 r. poz. 1893);
 17. opiniowania wewnętrznych regulaminów organizacyjnych departamentów, monitorowania ich aktualności oraz zamieszczania zatwierdzonych regulaminów w intranecie;
 18. koordynowania obsługi osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w tym zapewnienie środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 oraz z 2012 r. poz. 986);
 19. organizowania pracy sekretariatów członków kierownictwa Ministerstwa;
 20. zapewnienia funkcjonowania urzędu Ministra w określonych stanach gotowości obronnej państwa;
 21. zapewnienia realizacji zadań obronnych przez Ministra;
 22. koordynowania realizacji zadań na rzecz Traktatu Północnoatlantyckiego, wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz współpracy cywilno-wojskowej;
 23. szkolenia obronnego (przy współpracy z Biurem Kadr i Szkolenia) kierowniczej kadry Ministerstwa, kierowników jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz pracowników wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem zadań obronnych;
 24. kwalifikowania w dziale administracji rządowej oświata i wychowanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, ich szczególnej ochrony oraz infrastruktury krytycznej;
 25. zarządzania kryzysowego;
 26. koordynowania i wdrażania przedsięwzięć oraz opracowywania aktów normatywnych dotyczących obrony cywilnej w Ministerstwie, a także pełnienia funkcji doradczej w zakresie realizacji przez departamenty zadań dotyczących obrony cywilnej;
 27. zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
 28. zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka;
 29. kontroli ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej (co najmniej raz na trzy lata) kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 30. zorganizowania i zapewnienia funkcjonowania ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;
 31. prowadzenia kancelarii tajnej Ministerstwa, w której są przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne”, „tajne” i „poufne”;
 32. prowadzenia zwykłych oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 33. prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Ministerstwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia
  do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto oraz współpraca w tym zakresie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 34. współpracy z jednostkami uczestniczącymi w przeprowadzaniu postępowań sprawdzających;
 35. prowadzenia działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności oraz ograniczenia negatywnych skutków naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także współdziałania w tym zakresie
  z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku naruszenia przepisów o klauzuli „poufne” lub wyższej;
 36. organizowania szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 37. zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 38. weryfikacji i bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemów teleinformatycznych ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa systemów (SWBS) oraz przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji (PBE);
 39. opracowywania i aktualizowania planu ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz nadzorowania jego realizacji;
 40. sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez administratorów systemów w zakresie funkcjonowania, przestrzegania zasad i  wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 41. wykonywania zadań w imieniu administratora danych osobowych
  w Ministerstwie, wynikających z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z wyjątkiem zadań, o których mowa w § 5 pkt 21, oraz z wyłączeniem bazy danych systemu informacji oświatowej;
 42. sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez administratora bezpieczeństwa informacji w Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie bazy danych systemu informacji oświatowej;
 43. wykonywania zadań Dyrektora Generalnego wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178,
  1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2015 r. poz. 1635);
 44. prowadzenia kancelarii Ministerstwa;
 45. prenumeraty prasy w Ministerstwie;
 46. wdrażania i rozwoju funkcjonowania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz wewnętrznych systemów Ministerstwa wspierających uzgadnianie dokumentów rządowych;
 47. koordynowania przygotowania i modyfikowania usług udostępnianych przez Ministra na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) lub w innym systemie teleinformatycznym, w tym przygotowywanie wniosków o umieszczenie lub zaktualizowanie wzorów dokumentów elektronicznych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych;
 48. administrowania kontem Ministerstwa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).
 49. spraw osobowych członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników zatrudnionych w Ministerstwie;
 50. dokumentacji personalnej, z uwzględnieniem upoważnień i pełnomocnictw udzielanych pracownikom Ministerstwa;
 51. programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie;
 52. spraw osobowych kadr kierowniczych jednostek podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
 53. regulaminu pracy Ministerstwa;
 54. naboru do służby cywilnej, opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowania;
 55. projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania funduszu wynagrodzeń i nagród, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 56. sporządzania sprawozdań dotyczących zatrudnienia, szkoleń, czasu pracy dla Głównego Urzędu Statystycznego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i innych instytucji;
 57. szkoleń i rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa, w tym w szczególności badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, opracowywanie planów, organizowanie i dokumentowanie szkoleń;
 58. służby przygotowawczej;
 59. ocen członków korpusu służby cywilnej;
 60. odpowiedzialności dyscyplinarnej, w tym obsługi działalności Komisji Dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej;
 61. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 62. praktyk studenckich i uczniowskich oraz staży i wolontariatu na rzecz Ministerstwa;
 63. przekazywania danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1-2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dotyczących pracowników zatrudnionych w Ministerstwie na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych do Systemu Informacji Oświatowej;
 64. reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 65. zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:30:07
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:30:07
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-20 15:22:16
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.