2015-09-10

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ)

Dyrektor: Urszula Martynowicz
Zastępca Dyrektora: Piotr Bartosiak

tel.: (22) 34-74-195, fax: (22) 34-74-190

Do zakresu działania Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (DSKKZ) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. przygotowywania propozycji kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce, w tym na podstawie analiz wyników badań krajowych i międzynarodowych i innych danych dotyczących systemu edukacji;
 2. koordynowania prac związanych z realizacją polityki uczenia się przez całe życie;
 3. zapewnienia obsługi prac i przygotowywania stanowisk Ministra w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przygotowywania dorocznych sprawozdań z prac Zespołu dla Rady Ministrów;
 4. koordynowania działań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w zakresie określonym ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475), w tym działań dotyczących Rady Interesariuszy ZSK, portalu ZSK, współpracy międzynarodowej w zakresie ZSK, nadzoru nad podmiotem prowadzącym Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji oraz nadzoru nad Podmiotami Zewnętrznego Zapewniania Jakości;
 5. koordynowania zadań związanych z przygotowywaniem materiałów na potrzeby planowania strategicznego, modyfikacji dokumentów strategicznych w ramach prowadzenia polityki rozwoju  oraz monitorowania ich realizacji;
 6. koordynowania prowadzonych w Ministerstwie prac nad tworzeniem i implementacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących realizacji celów Strategii Europa 2020, w tym Krajowego Programu Reform;
 7. monitorowania wdrażania w Polsce celów współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”) oraz współpracy z Komisją Europejską i jej agendami w tym zakresie;
 8. nadzoru nad Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie zadań związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 9. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 10. podstaw programowych kształcenia w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 11. dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego;
 12. funkcjonowania publicznych i niepublicznych:
  a) szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyłączeniem specjalnych,
  b) szkół dla dorosłych;
 13. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 14. organizacji pracy oraz statutów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 15. zasad przyjmowania uczniów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 16. zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w zakresie kształcenia zawodowego;
 17. zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych;
 18. opracowywania wzorów świadectw, dyplomów i innych druków dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kształcenie dorosłych;
 19. zasad przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;
 20. prowadzenia listy arbitrów do rozpatrywania odwołań w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 21. nadzoru nad Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;
 22. uwierzytelniania wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz świadectw i zaświadczeń wydawanych na podstawie egzaminów eksternistycznych;
 23. działalności eksperymentalnej w zakresie kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych;
 24. turniejów i olimpiad w zakresie kształcenia zawodowego;
 25. doradztwa zawodowego w systemie oświaty;
 26. zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół dla dorosłych;
 27. nadawania uprawnień szkoły publicznej szkole niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe uznanej za eksperymentalną;
 28. funkcjonowania i organizacji publicznych i niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 29. ustalania warunków i trybu organizowania i realizowania przez uczniów praktycznej nauki zawodu;
 30. kształcenia zawodowego pracowników młodocianych i dofinansowania pracodawcom kosztów tego kształcenia;
 31. ustalania warunków i trybu uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
 32. ustalania zasad wdrażania i koordynowania rozwiązań w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego na odległość;
 33. doskonalenia systemu akredytacji placówek prowadzących działalność oświatową w formach pozaszkolnych, w tym bazy danych placówek akredytowanych;
 34. diagnozowania stanu kształcenia zawodowego i ustawicznego w systemie oświaty oraz wypracowywania propozycji zmian strukturalnych, organizacyjnych i programowych w tym zakresie;
 35. realizacji zadań w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego wynikających z postanowień Deklaracji Kopenhaskiej (2002), Komunikatu z Brugii (2010) oraz współpracy z instytucjami europejskimi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego – CEDEFOP;
 36. udziału w pracach unijnych grup roboczych, eksperckich oraz wysokiego szczebla (dyrektorzy generalni ds. kształcenia zawodowego) w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego, uczenia się dorosłych oraz ram kwalifikacji;
 37. ustalania zasad przeprowadzania przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie;
 38. współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:
  a) przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego
  b) opracowywanie projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami praw
  c) opracowywanie projektów arkuszy do przeprowadzania przez kuratorów oświaty monitorowania, w celu zbierania informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki
  d) opracowywanie wyników i wniosków z kontroli przeprowadzonych przez kuratorów oświaty w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa oraz gromadzenie dokumentacji, tj. arkusza, wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli
  e) opracowywanie wyników i wniosków z monitorowania przeprowadzonego przez kuratorów oświaty oraz gromadzenie dokumentacji, tj. arkusza, wyników i wniosków z przeprowadzonego monitorowania
  f) zamieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa opracowanych wyników nadzoru pedagogicznego
  g) przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych
  h) uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;
 39. współpracy i współdziałania z instytucjami rządowymi, samorządowymi i partnerami społecznymi w tworzeniu kierunków rozwoju kształcenia zawodowego i edukacji ustawicznej;
 40. promowania kształcenia zawodowego i ustawicznego, w tym upowszechniania działań związanych z realizacją projektów europejskich w zakresie problematyki należącej do właściwości departamentu;
 41. współpracy z Departamentem Współpracy z Samorządem Terytorialnym w zakresie dotowania szkół i placówek, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:11:51
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:11:51
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 13:16:01
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.