2015-09-10

Biuro Administracyjne (BA)

 

tel.: (22) 34-74-157, fax: (22) 622-37-04

email: Sekretariat.BA@men.gov.pl

Do zakresu działania Biura Administracyjnego (BA) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. prawnych tytułów własności i administrowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministerstwa, planowania i nadzoru nad racjonalnym wykorzystywaniem powierzchni biurowej;
 2. czynności związanych z utrzymywaniem nieruchomości w stanie przydatności, w szczególności wykonywania przeglądów oraz kontroli stanu technicznego budynków i ich wyposażenia, modernizacji i remontów, usuwania przyczyn awarii i ich skutków, wykonywania konserwacji i napraw, prowadzenia książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej;
 3. dokonywania zakupów, realizowania robót budowlanych, inwestycji, remontów w odniesieniu do administrowanego mienia oraz ich planowania;
 4. dokonywania zakupów, dostaw i usług związanych z realizacją bieżących potrzeb Ministerstwa, w tym w szczególności zapewniania dostaw mediów, usług komunalnych oraz rozliczania kosztów eksploatacyjnych administrowanych budynków;
 5. prowadzenia gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej, ewidencji środków trwałych i przedmiotów niskocennych, zagospodarowywania zbędnych składników majątkowych;
 6. przygotowywania stanowisk pracy w Ministerstwie, wyposażenia w  meble, materiały i sprzęt biurowy;
 7. obsługi administracyjnej i technicznej, w szczególności w zakresie telekomunikacji, transportu, eksploatacji wyposażenia i  specjalistycznych usług w zakresie poligrafii;
 8. obsługi informatycznej Ministerstwa;
 9. prowadzenia archiwum zakładowego Ministerstwa, w tym współdziałanie z departamentami w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt, oraz sprawowania nadzoru w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej;
 10. zaopatrywania i wykorzystywania przez departamenty i pracowników Ministerstwa pieczęci i stempli służbowych;
 11. obsługi narad, konferencji i szkoleń realizowanych na potrzeby Ministerstwa;
 12. technicznego i organizacyjnego przygotowywania okresowych inwentaryzacji majątku Ministerstwa;
 13. zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w  tym zakresie oraz szkolenia pracowników;
 14. nadzoru nad Centrum Informatycznym Edukacji;
 15. przygotowania i wyposażenia obiektów przeznaczonych na rozmieszczenie stanowiska kierowania Ministra;
 16. wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa do nieruchomości zagranicznych w zakresie określonym pełnomocnictwem Ministra Skarbu Państwa;
 17. zapewnienia ochrony fizycznej budynku Ministerstwa.
 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:24:11
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:24:11
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-18 12:34:34
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.