2015-09-10

Departament Podręczników, Programów i Innowacji (DPPI)

Dyrektor: Alina Sarnecka
Zastępca Dyrektora: Rafał Lew-Starowicz
Zastępca Dyrektora: Roksana Tołwińska

tel.: (22) 34-74-792, fax: (22) 34-74-160

Do zakresu działania Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;
 2. wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego;
 3. ustalania procedur dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego;
 4. ustalania procedur dopuszczania do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego;
 5. prowadzenia postępowań o dopuszczanie do użytku szkolnego podręczników do kształcenia ogólnego, w tym dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 6. prowadzenia wykazu rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego;
 7. monitorowania oferty podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego, w tym dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 8. dotacji celowej na sfinansowanie podręczników do kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum;
 9. finansowania podręczników i książek pomocniczych dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym koordynacji wydawania, zakupów i dystrybucji;
 10. upowszechniania wiedzy ekologicznej oraz problemów ochrony środowiska, w tym koordynowania współpracy międzynarodowej w edukacji ekologicznej;
 11. wychowania do życia w rodzinie;
 12. edukacji dla bezpieczeństwa;
 13. edukacji globalnej;
 14. ramowych planów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego;
 15. dokumentacji przebiegu nauczania;
 16. ustalania wzorów świadectw i innych druków szkolnych oraz zasad ich wydawania, z wyłączeniem wzorów świadectw i innych druków szkolnych dotyczących kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych;
 17. ramowych statutów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży;
 18. funkcjonowania bibliotek szkolnych, w tym współpracy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020;
 19. funkcjonowania oddziałów międzynarodowych, w tym oddziałów realizujących program matury międzynarodowej we współpracy z właściwymi departamentami;
  19a) funkcjonowania szkół z oddziałami sportowymi i szkół sportowych;
  19b) funkcjonowania szkół mistrzostwa sportowego
  19c) funkcjonowania szkół z oddziałami dwujęzycznymi i szkół dwujęzycznych;
 20. działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, z zastrzeżeniem § 21 pkt 17;
  20a)  indywidualnego programu lub toku nauki;
  20b) konkursów i olimpiad w zakresie kształcenia ogólnego;
  20c) wspierania młodzieży uzdolnionej, w tym stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych;
  20d) przyznawania stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania osobom niebędącym obywatelami polskimi;
 21. uczestniczenia w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego w zakresie działu oświata i wychowanie;
 22. współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie zapewnienia powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz ich powszechnego stosowania w edukacji;
 23. promowania innowacyjnych działań i rozwiązań edukacyjnych wspieranych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 24. przygotowywania, realizacji i aktualizacji strategii w zakresie informatyzacji szkół;
 25. współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego w sprawach związanych z określaniem standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 26. przygotowywania analiz związanych z edukacją informatyczną i  stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu;
 27. obsługi Rady do spraw Informatyzacji Edukacji przy Ministrze;
 28. obsługi udziału przedstawiciela Ministra w Zespole ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
 29. współpracy z ministrem właściwym do spraw informatyzacji w realizacji zadań, dotyczących ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej;
 30. obsługi udziału przedstawiciela Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 31. wykonywania obowiązków beneficjenta, określonych w Poradniku dla Beneficjenta SPO RZL, w zakresie m. in. archiwizacji dokumentów, poddawania się kontroli oraz ewentualnego zwrotu środków;
 32. współpracy z Departamentem Kształcenia Ogólnego w zakresie nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju oraz nadzorowania działalności kuratorów oświaty
  w zakresie właściwości departamentu, w szczególności poprzez:

  1. przygotowywanie propozycji podstawowych kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, w szczególności zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego,
  2. opracowywanie projektów arkuszy i programów do przeprowadzania przez kuratorów oświaty kontroli w zakresie zgodności działalności szkół i placówek z przepisami prawa,
  3. opracowywanie wyników i wniosków z kontroli przeprowadzonych przez kuratorów oświaty w zakresie zgodności działalności szkół
   i placówek z przepisami prawa oraz gromadzenie dokumentacji,
   arkusza, programu, wyników i wniosków z przeprowadzonych kontroli,
  4. przedstawianie do akceptacji Departamentu Kształcenia Ogólnego projektów pism kierowanych do kuratorów oświaty, z wyłączeniem pism w sprawach indywidualnych,
  5. uzgadnianie z Departamentem Kształcenia Ogólnego organizacji narad, szkoleń i konferencji dla kuratorów oświaty oraz innych pracowników kuratoriów oświaty;
 33. zadań wynikających z umowy podpisanej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą Centrum Nauki Kopernik.
 • Wytworzył: Natalia Zakrzewska
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:02:04
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2015-09-10 10:02:04
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 09:17:41
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.