2015-09-10

Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM)

Dyrektor: Anna Kaczmarczyk
Zastępca Dyrektora: Magdalena Turowska

tel.: (22) 34-74-312, fax: (22) 34-74-253

Do zakresu działania Departamentu Współpracy Międzynarodowej (DWM) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

1)     przygotowywania propozycji priorytetowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży, we współpracy z właściwymi departamentami;

2)     koordynacji współpracy dwustronnej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi;

3)     przygotowywania projektów oraz negocjowania umów i porozumień międzynarodowych w zakresie oświaty, wychowania i młodzieży, a także koordynowania realizacji umów i porozumień;

4)     promocji za granicą polskiego systemu oświaty i wychowania we współpracy z Departamentem Informacji i Promocji;

5)     udziału w przygotowaniu i negocjowaniu rządowych umów i porozumień międzynarodowych, a także opiniowania projektów umów międzynarodowych opracowywanych z inicjatywy innych organów administracji rządowej;

6)     koordynacji współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z właściwymi ministerstwami w zakresie wypracowania stanowiska polskich przedstawicieli na posiedzenia grup roboczych, komitetów, COREPER i posiedzenia Rad (sektorowych) Unii Europejskiej;

7)     koordynacji udziału członków kierownictwa Ministerstwa w posiedzeniach Rady Ministrów Unii Europejskiej do Spraw Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu;

8)     udziału w posiedzeniach Komitetu Edukacji;

9)     koordynacji prac związanych z posiedzeniami Komitetu do Spraw Europejskich;

10)   koordynacji działań wynikających ze współpracy Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w tym w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa;

11)   udziału w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw Młodzieży;

12)   koordynacji spraw związanych z prowadzeniem europejskiego dialogu usystematyzowanego z młodzieżą, w tym współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz współpracy z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych;

13)   koordynacji współpracy z organami i instytucjami Rady Europy oraz udziału w pracach Komitetu Sterującego do spraw Polityki i Praktyki Edukacyjnej Rady Europy, Komitetu Sterującego do spraw Młodzieży oraz Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Graz;

14)   koordynowania współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży;

15)   realizacji zobowiązań wynikających z podpisanych przez Polskę umów o międzynarodowej współpracy młodzieży, w tym współpraca z organizacją „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” oraz w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży;

16)   współpracy rozwojowej;

17)   koordynacji spraw związanych z relacjami polsko-żydowskimi;

18)   reprezentowania Ministra w pracach grupy edukacyjnej w ramach Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA);

19)   reprezentowania Ministra w pracach Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

20)   koordynacji pracy komisji dwustronnych do spraw podręczników historii i geografii;

21)   organizacji pracy Rady Oświaty Polonijnej;

22)   zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i wspomagania nauczania języka polskiego, historii i geografii Polski, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkujących i przebywających czasowo za granicą, w tym:

a) współpracy z organizacjami działającymi w kraju i za granicą na rzecz Polonii i Polaków zamieszkujących i przebywających czasowo za granicą,

b) uwierzytelniania świadectw wydawanych przez zespoły szkół, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne funkcjonujące przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

c) organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej,

d) organizacji doskonalenia zawodowego pracujących za granicą nauczycieli języka polskiego, historii i geografii Polski i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim,

e) organizacji współpracy szkół oraz organizacji społecznych prowadzących nauczanie w języku polskim za granicą ze szkołami w Polsce;

23)   nadzoru, we współpracy z właściwymi departamentami, nad Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z zastrzeżeniem § 20 pkt 28;

24)   współdziałania z partnerami zagranicznymi we wprowadzaniu języka polskiego i kultury polskiej do szkół w systemach edukacyjnych innych krajów;

25)   koordynowania i nadzoru realizacji zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, w tym kierowania nauczycieli do pracy w Szkołach Europejskich;

26)   określania polityki wzajemnego uznawania wykształcenia, w szczególności zasad i trybu uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, w przypadku braku odpowiednich umów międzynarodowych;

27)   organizowania kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów;

28)   kształcenia uczniów przybywających z zagranicy;

29)   współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie polityki migracyjnej;

30)   warunków przyjmowania do publicznych szkół i placówek oświatowych osób niebędących obywatelami polskimi;

31)   funkcjonowania polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie na podstawie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. (Dz. U. z 2008 r. poz. 1031);

32)   realizacji zobowiązań w zakresie kształcenia dzieci pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) wynikających z Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX);

33)   realizowania zadań w zakresie protokołu dyplomatycznego oraz udzielania informacji innym departamentom w tych sprawach;

34)   koordynacji prac związanych z realizacją projektu Polsko-Niemiecki podręcznik do nauczania historii.

 

  • Wytworzył: Agata Grzymek
  • Data wytworzenia: 2015-09-10 10:16:53
  • Wprowadził: Hanna Lipińska
  • Data opublikowania: 2015-09-10 10:16:53
  • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-01 10:45:51
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.