2015-09-10

Departament Funduszy Strukturalnych (DFS)

Dyrektor: Marek Lewiński
Zastępca Dyrektora: Karol Bieniek
Zastępca Dyrektora: Maja Kłosowska

tel.: (22) 34-74-881, fax: (22) 34-74-883

Do zakresu działania Departamentu Funduszy Strukturalnych (DFS) należą zagadnienia i sprawy dotyczące:

 1. współudziału w pracach dotyczących opracowywania dokumentów krajowych niezbędnych do uzyskania wsparcia funduszy strukturalnych dla edukacji oraz koordynacji prac w Ministerstwie nad przygotowaniem programów operacyjnych, w tym:
  1. współpracy z właściwymi departamentami i innymi ministerstwami oraz administracją oświatową, samorządem terytorialnym, środowiskiem naukowym i partnerami społecznymi,
  2. przygotowywania, we współpracy z ministerstwem obsługującym sprawy działu rozwój regionalny, dokumentów programowych i wnioskowanie o ich zmiany;
 2. współpracy z przedstawicielami Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zagranicznych instytucji i organizacji w zakresie funduszy strukturalnych – z wyłączeniem kontroli;
 3. realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), w tym zbieranie informacji o nieprawidłowościach, przygotowanie informacji, raportów i not o nieprawidłowościach w realizacji Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL oraz zgłaszanie ich do Instytucji Zarządzającej SPO RZL;
 4. realizacji zadań Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.1 i 2.2 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), w tym:
  1. współpraca z departamentami właściwymi oraz jednostkami podległymi w zakresie ostatecznego rozliczania projektów edukacyjnych w ramach SPO RZL dla projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym,
  2. przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Działań 2.1 i 2.2 SPO RZL 2004-2006, w tym przekazanej w uporządkowanej formie przez beneficjentów systemowych, przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia lub częściowego zamknięcia Programu;
 5. koordynacji współpracy Ministerstwa w zakresie monitorowania realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 – Narodowej Strategii Spójności oraz Programów Operacyjnych w obszarze oświaty i wychowania;
 6. koordynacji współpracy Ministerstwa z samorządami województw i urzędami wojewódzkimi w zakresie wdrażania działań w obszarze oświaty i wychowania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020;
 7. koordynacji udziału przedstawicieli Ministerstwa w pracach: Komitetów i Podkomitetów, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649,
  z późn. zm.[1])) oraz ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217);
 8. realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL) oraz Instytucji Pośredniczącej dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15
  w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), w tym:

  1. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi departamentami, rocznych Planów działania,
  2. przygotowanie Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Priorytetu III PO KL oraz Opisu funkcji i procedur dla Działań PO WER, a także instrukcji wykonawczych do procesów zachodzących
   w Instytucji Pośredniczącej w związku z zarządzaniem i wdrażaniem programów operacyjnych,
  3. zapewniania środków budżetowych na finansowanie działań,
  4. rozliczanie, tj. weryfikacja i zatwierdzanie, wniosków o płatność
   w ramach przyjętych do realizacji umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z przyjętymi procedurami,
  5. monitorowanie postępów realizacji umów o dofinansowanie projektów oraz decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji działań,
  6. przekazywanie niezbędnych informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w związku z rozliczaniem wydatków, w szczególności dla potrzeb certyfikacji,
  7. przygotowywanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzających sprawozdań z realizacji działań,
  8. prowadzenie ewaluacji działań zgodnie z procedurami określonymi przez Instytucje Zarządzające,
  9. odzyskiwania kwot podlegających zwrotowi,
  10. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach programów operacyjnych zgodnie z właściwymi wytycznymi,
  11. realizacja działań w ramach Pomocy Technicznej PO KL oraz Pomocy Technicznej PO WER,
  12. przechowywanie dokumentów dotyczących projektów, wydatków, kontroli i audytów wymaganych do zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
  13. obsługa systemów informatycznych wspierających procesy związane z wdrażaniem funduszy strukturalnych (w tym pełnienie roli administratora merytorycznego KSI SIMIK 2007-2014 oraz SL 2014),
  14. opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej PO KL,
  15. przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków za dany okres rozliczeniowy i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej PO KL celem zatwierdzenia,
  16. sprawowanie nadzoru nad Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla Priorytetu III PO KL, której funkcję sprawuje Ośrodek Rozwoju Edukacji,
  17. przygotowywanie, we współpracy z właściwymi departamentami, regulaminów konkursów dla PO WER,
  18. dokonywanie wyboru projektów, przygotowywanie dokumentów dotyczących zawierania umów, decyzji i porozumień oraz ich aneksowania lub rozwiązywania w ramach PO WER,
  19. wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej w zakresie projektów złożonych w odpowiedzi na konkursy ogłoszone w ramach PO WER,
  20. monitorowanie postępów w realizacji PO WER, w tym przygotowywanie prognoz wydatków;
 9. projektowania, analizy i kontroli bieżącego wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na wynagrodzenia i nagrody pracowników, zajmujących się obsługą programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz rozliczania środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w postaci wniosków o płatność;
 10. nadzoru merytorycznego nad realizacją w Polsce programu Erasmus+ (2014-2020) oraz programów „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu” (2007-2013);
 11. udziału w posiedzeniach komitetu programu Erasmus+;
 12. Krajowego Centrum EUROPASS;
 13. Rady Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
 14. udzielania dotacji dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
  na administrowanie przez nią programem Erasmus+ i innymi programami edukacyjnymi UE;
 15. koordynowania działań w zakresie projektu europejskiego EURODESK.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 349, 1240, 1358 i 1890.

 • Wytworzył: Agata Grzymek
 • Data wytworzenia: 2015-09-10 09:57:24
 • Wprowadził: Hanna Lipińska
 • Data opublikowania: 2015-09-10 09:57:24
 • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-13 09:14:03
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.