2009-02-17

Dostęp do informacji publicznej

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdą Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskają ja Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Departamentu Informacji i Promocji MEN:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: (0-22) 34-74-457, fax: (0-22) 628-35-04.

lub za pomocą adresu e-mail: informacja@men.gov.pl

Istnieje także możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą centralnej usługi na platformie ePUAP Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Administrator danych osobowych:
Minister Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00 – 918 Warszawa; e-mail: inspektor@men.gov.pl

Cel i podstawy przetwarzania danych:
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1] (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych:
W zakresie obsługi informatycznej zebrane dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji – jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej.

Okres przechowywania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia realizacji zadania, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przepisami o archiwizacji dokumentów – przez okres co najmniej 10 lat od dnia przekazania ich do archiwum Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Prawa osób których dane dotyczą:
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

Inne informacje:
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będzie stosowane również profilowanie. W przypadku udzielania informacji publicznej na wniosek, podanie danych osobowych przez wnioskodawcę nie jest obowiązkowe. Natomiast w przypadku wydawania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2016-04-22, rozmiar: 32 KB
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2016-04-22, rozmiar: 155 KB
  • Wytworzył: Piotr Potrebka
  • Data wytworzenia: 2009-02-17 12:35:16
  • Wprowadził: Michał Czartoszewski
  • Data opublikowania: 2009-02-17 12:35:16
  • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
  • Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 11:09:55
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.