2016-01-21

Referent prawny w Wydziale Kontraktowania Projektów Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 176988

Data ukazania się ogłoszenia: 21 stycznia 2016 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego w Wydziale Kontraktowania Projektów

Departamentu Funduszy Strukturalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym regulaminów konkursów ogłaszanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, uczestnictwo w procesie negocjacji założeń przyjętych do realizacji projektów konkursowych, uczestnictwo w procesie kontraktacji ww. projektów
 • monitorowanie na bieżąco zmian w prawie, w ramach zakresu działania Ministerstwa Edukacji Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania Wydziału Kontraktowania Projektów DFS
 • wspomaganie przygotowywania stanowisk Wydziału w sprawach z zakresu funduszy strukturalnych, przygotowywanie projektów wystąpień do Departamentu Prawnego o wydanie opinii w zakresie zadań pozostających we właściwości Wydziału
 • opracowywanie pod kątem prawnym ogłoszeń o konkursach, wezwań do złożenia wniosku
  o dofinansowanie projektu oraz innej dokumentacji związanej z naborem projektów
 • wspomaganie procesu negocjacji z wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie
  w trybie konkursowym
 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów umów i porozumień/decyzji z beneficjentami projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interwencje, skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie
  i współpraca z Departamentem Prawnym MEN w tym zakresie
 • uczestnictwo w przygotowywaniu projektów umów z ekspertami zewnętrznymi zgodnie z przepisami
  i procedurami. Wspomaganie pod kątem prawnym prowadzenia spraw związanych z naborem kandydatów na ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie projektów.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

– stres związany z pracą pod presją czasu i odpowiedzialności za wykonywane samodzielnie prace (ocena projektów),

– zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

–  narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

– możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób
niepełnosprawnych, schodołaz do ewentualnego wykorzystania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

– wykształcenie: wyższe prawnicze

– doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą prawną

pozostałe wymagania niezbędne:

– znajomość procesu legislacyjnego,

– znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki pracowników służby cywilnej),

– znajomość Kodeksu Pracy,

– znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

– znajomość ustawy o systemie oświaty,

– znajomość finansów publicznych i zamówień publicznych,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (co najmniej na poziomie B1),

– odporność na stres,

– umiejętność współpracy,

– komunikatywność, w tym umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

– wykształcenie w zakresie zarządzania projektami UE,

– powyżej 1 roku stażu pracy w administracji publicznej,

– powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze oświaty,

– uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”,

– znajomość przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej,

– znajomość horyzontalnych wytycznych dotyczących zarządzania projektami unijnymi oraz ich realizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys i list motywacyjny,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia),

– kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone ” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).,

– dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia   tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, staż pracy np. dyplomy, zakresy czynności, opisy stanowisk i inne zaświadczenia

Dokumenty należy przesłać lub składać do: 1.02.2016 r.

pod adresem:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy DFS, WKP, referent prawny DFS/WKP/7 (A1)”)

Inne informacje:

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.

Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.

 • Wytworzył: Joanna Borkowska
 • Data wytworzenia: 2016-01-21 08:34:58
 • Wprowadził: Michał Czartoszewski
 • Data opublikowania: 2016-01-21 08:34:58
 • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
 • Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-17 13:26:48
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.