2016-01-08

Specjalista w Wydziale Programowania Departamentu Funduszy Strukturalnych

Ogłoszenie nr: 176613

Data ukazania się ogłoszenia: 08 stycznia 2016 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty w Wydziale Programowania

Departamentu Funduszy Strukturalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J.Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca z innymi departamentami, jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez MEN oraz Instytucję Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w realizacji zadań dot. programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020,w tym analiza działań edukacyjnych ujętych w regionalnych programach operacyjnych.
 • Koordynacja współpracy ministerstwa z samorządami województw w zakresie wdrażania działań w obszarze oświaty i wychowania w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz komponentu regionalnego PO KL i PO WER. Współpraca z pracownikami urzędów marszałkowskich w celu zapewnienia właściwego wdrażania działań edukacyjnych na poziomie regionalnym.
 • Koordynacja przygotowania Opisu systemu zarządzania i kontroli dla Priorytetu III PO KL oraz Opisu funkcji i procedur dla Działań PO WER a także instrukcji wykonawczych do procesów zachodzących w Instytucji Pośredniczącej w związku z zarządzaniem i wdrażaniem programów operacyjnych. Odpowiedzialność za realizację tego procesu.
 • Współpraca z osobą wiodącą przy przygotowywaniu i konsultowaniu Rocznych Planów Działania dla II osi priorytetowej PO WER we współpracy z innymi departamentami, jednostkami podległymi i nadzorowanymi przez MEN w celu wypełnienia zobowiązań wobec Instytucji Zarządzającej oraz zachowania transparentności procesu i jego zgodności z polityką edukacyjną oraz wytycznymi horyzontalnymi w tym zakresie.
 • Prowadzenie spraw związanych z koordynowaniem zadań dotyczących udziału przedstawicieli MEN w pracach komitetów monitorujących dla regionalnych programów operacyjnych w celu zapewnienia właściwej obsługi zadań i sprawnego przepływu informacji w MEN.
 • Opiniowanie projektów aktów normatywnych, w tym projektów aktów prawa europejskiego, i innych dokumentów.
 • Gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie wszelkiej dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Stres związany z pracą pod presją czasu;
 • Zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

–  narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

– możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób
niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

– wykształcenie: wyższe

– doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy strukturalnych lub w obszarze oświaty

pozostałe wymagania niezbędne:

– znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (B2),

– znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1303/2013,

– wiedza na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 dla obszaru edukacji tj. priorytetów inwestycyjnych: 10i, 10iii, 10iv w II osi priorytetowej (sekcja 2A oś II PO WER),

– znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

– znajomość ustawy o systemie oświaty w zakresie rozdziałów 1-8,

– znajomość wytycznych dotyczących zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020,

– znajomość funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja i obowiązki członków korpusu służby cywilnej),

– znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków ,

– samodzielność,

– kreatywność,

– umiejętność współpracy.

wymagania dodatkowe

– wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych, integracji europejskiej, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE, zarządzania w oświacie,

– znajomość cyklu życia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

– komunikatywność , w tym umiejętność argumentowania,

– doświadczenie zawodowe na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– życiorys i list motywacyjny,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia,

– dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w przypadku deklaracji ich spełnienia tj. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, np. dyplomy i inne zaświadczenia.

Dokumenty należy przesłać lub składać do: 18.01.16 r.

pod adresem:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

(z dopiskiem „Oferta pracy DFS, WP, specjalista, DFS/WP/1)

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.

Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru.

Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub     e-mailem o ich terminie.

Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.

 

 • Wytworzył: Joanna Borkowska
 • Data wytworzenia: 2016-01-08 08:23:56
 • Wprowadził: Michał Czartoszewski
 • Data opublikowania: 2016-01-08 08:23:56
 • Ostatni edytor: Michał Czartoszewski
 • Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-17 13:26:54
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.