2019-01-07

Informacje ogólne dotyczące naborów do służby cywilnej

Informacje ogólne dotyczące naborów do służby cywilnej

Procedura naboru do służby cywilnej uregulowana jest w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559). Informacje o wolnych stanowiskach pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (na stronie: http://nabory.kprm.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (https://archiwum-bip.men.gov.pl), a także zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Osoby spełniające wymagania podane w ogłoszeniu i zainteresowane podjęciem pracy na określonym stanowisku mogą przesłać ofertę pocztą lub złożyć w siedzibie Ministerstwa wraz z wymaganą dokumentacją. Oferty, ze wskazaniem konkretnego stanowiska na które prowadzony jest nabór, należy złożyć w terminie podanym w ogłoszeniu.

Na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację:

 1. Dotrzymanie terminu złożenia oferty pracy wskazanego w ogłoszeniu,
 2. Załączenie do oferty pracy:
 • własnoręcznie podpisanych oświadczeń o prawidłowej treści (wzór oświadczeń stanowi załącznik do ogłoszenia),
 • dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż pracy, w tym ich długość i rodzaj.

WAŻNE

Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę), potwierdzony świadectwem pracy lub stosownym dokumentem o przebiegu zatrudnienia.

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. Doświadczenie zawodowe jest zatem pojęciem szerszym niż staż pracy.

W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, np. poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji.

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka – jeśli wymóg jego posiadania wynika z ogłoszenia.
 • innych wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborach do korpusu służby cywilnej i skorzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu wynikającego z zapisów ustawy o służbie cywilnej.

Informujemy, że ogłoszenie o naborze zawiera m.in. informacje dotyczące wymagań związanych ze stanowiskiem pracy ze wskazaniem, które z nich są niezbędne do podjęcia pracy na danych stanowisku, a które dodatkowe, a także informacje o warunkach pracy. Kandydat na tej podstawie może ocenić swoje możliwości oraz dokonać świadomego wyboru dotyczącego złożeniu oferty na dane stanowisko.

Ponadto, jeżeli w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6% (informacja taka jest podana w ogłoszeniu o naborze), pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile:

– znajduje się w gronie najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe,

– przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przestrzega podstawowej zasady służby cywilnej, tj. zasady otwartości i konkurencyjności  naboru. Osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko.

 • Wytworzył: Karolina Łukaszewicz
 • Data wytworzenia: 2019-01-07 15:07:24
 • Wprowadził: Karolina Łukaszewicz
 • Data opublikowania: 2019-01-07 15:07:24
 • Ostatni edytor: Karolina Łukaszewicz
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-07 15:07:24
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.