2019-07-19

Zaproszenie do dialogu technicznego – działania promocyjne MEN

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na: „Działania promocyjne o szerokim zasięgu dot. kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie w następujących obszarach tematycznych: E-materiały/e-podręczniki opracowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS; Egzaminy zawodowe (projekty: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Związku Rzemiosła Polskiego); Doradztwo edukacyjno-zawodowe; Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji; Krajowy System Danych Oświatowych.” (zwane dalej: Zamówienie publiczne)

Zamawiający

Skarb Państwa – Minister Edukacji Narodowej
J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Podstawa prawna

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) (dalej: ustawa Pzp)

Przedmiot dialogu technicznego

Celem planowanych przez Zamawiającego działań, których realizacja ma być powierzona wykonawcy wyłonionemu po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest przeprowadzenie działań promocyjnych dotyczących narzędzi i zasobów wytworzonych w ramach działań Instytucji Pośredniczącej MEN, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wśród grupy docelowej w wieku od 13 lat do 65 lat. Działania promocyjne prowadzone przez wykonawcę, któremu zostanie udzielone Zamówienie publiczne będą dokonywane z uwzględnieniem następujących etapów: przygotowanie koncepcji kreatywnej działań promocyjnych, realizacja materiałów audiowizualnych, zakup emisji w mediach oraz weryfikacja stopnia osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie stanu wiedzy w grupie docelowej.

Przygotowując się do wszczęcia postępowania Zamawiający zwraca się z prośbą do ekspertów, specjalistów zajmujących się prowadzeniem działań promocyjnych o szerokim zasięgu z prośbą o przedstawienie wstępnej koncepcji kreatywnej, która stanowić będzie podstawę opisu przedmiotu Zamówienia publicznego. Zamawiający, w oparciu o materiały przedstawione przez Uczestników dialogu technicznego wybierze sposób realizacji Zamówienia publicznego gwarantujący w najwyższym stopniu realizację celów Zamawiającego. Przykładowo, jeżeli najbardziej obiecującą okaże się koncepcja zakładająca przygotowanie i emisję spotu w telewizji o ogólnokrajowym zasięgu, to prowadząc postępowanie o udzielenie Zamówienia publicznego Zamawiający preferował będzie Wykonawców, którzy będą oferowali stworzenie i emisję takiego spotu. Propozycja działań promocyjnych powinna zostać opracowana w taki sposób, żeby jej łączny koszt wykonania wyniósł około 1 300 000 zł netto. Oczekuje się, iż przedstawiony przez Uczestnika dialogu wstępny zarys koncepcji działań promocyjnych zawierał będzie, co najmniej:

 1. wstępną analizę szans i zagrożeń działań promocyjnych oraz słabych i mocnych stron obszarów komunikacyjnych,
 2. wstępny cel działań promocyjnych w odniesieniu do obszarów tematycznych;
 3. szkic koncepcji kreatywnej działań promocyjnych;
 4. wstępną propozycję narzędzi promocyjnych i kanałów dystrybucji i nośników treści promocyjnych z uwzględnieniem podziału na online i offline;
 5. wstępną koncepcję materiałów audiowizualnych z uwzględnieniem efektywności w dotarciu informacji;
 6. propozycję ram czasowych dla działań promocyjnych,
 7. propozycję harmonogramu działań promocyjnych;
 8. propozycję oceny efektu działań promocyjnych;
 9. czynności, jakie należałoby wdrożyć w celu zachowania elastyczności działań promocyjnych, z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych; rozwiązania alternatywne, które można byłoby wprowadzić i na bieżąco korygować (w miarę możliwości) przebieg kampanii;
 10. opcjonalnie – propozycję innego zdefiniowania grup docelowych w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych.

Przedstawiona wstępna koncepcja powinna zostać opracowana w formie dokumentu, prezentacji bądź też w innej formie pozwalającej na jej samodzielne odtworzenie przez Zamawiającego, a także jej adaptację lub wykorzystanie w całości bądź w części przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.

Planowane działania promocyjne dotyczą poniższych obszarów tematycznych, adresowanych do grupy docelowej 13 lat – 65 lat:

 1. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

– wykorzystanie szkół jako lokalnych centrów animowania pozaformalnej edukacji dorosłych,

– aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, a także pozwalających na kontynuację edukacji na różnych poziomach i w różnych dziedzinach, potrzebnych do poruszania się na rynku pracy, rozwoju wspólnot i rozwoju osobistego,

– w ramach pierwszego konkursu utworzono 50 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji na terenie całego kraju – link do regulaminu konkursu: https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/regulamin-konkursu-lowe_zatw-28-07-2016-r-.pdf

– drugi konkurs przewiduje utworzenie 100 takich ośrodków – link do regulaminu konkursu:

https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/05/Regulamin-podpisany.pdf

 1. Egzaminy zawodowe

– projekt zrealizowany przez Związek Rzemiosła Polskiego pt. „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, w ramach którego utworzono 10.945 zadań egzaminacyjnych dla 15 zawodów z 5 branż; link do informacji o projekcie:

https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/nowa-jakosc-egzaminow/

– obecnie realizowany jest projekt Związku Rzemiosła Polskiego „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – etap II”; link do informacji o projekcie:

https://ewr.zrp.pl/#/informacje/informacje-o-projekcie

– projekt zrealizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną pt. „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”, efektem którego jest utworzenie 51.500 zadań do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; link do informacji o projekcie:

https://cke.gov.pl/efs/projekt-zrealizowany/

– obecnie realizowany jest projekt CKE pt. „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego etap II”; efektem projektu będzie baza zawierająca 84.200 zadań do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; link do informacji o projekcie

https://cke.gov.pl/efs/projekt-w-trakcie-realizacji/

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe

– projekt zrealizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pt. „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, link do informacji o projekcie: https://www.ore.edu.pl/2017/12/doradztwo-zawodowe-przygotowanie-trenerow-informacje-o-projekcie/

– 28 czerwca ogłoszony został konkurs pt. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zakłada się przeszkolenie ponad 13 000 osób, które będą przygotowane do realizacji ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach; link do regulaminu konkursu:

https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/Regulamin_konkursu_Szkolenia_dla_doradcow_podpisany.pdf

 1. Krajowy System Danych Oświatowych

– projekt realizowany przez Centrum Informatyczne Edukacji pt. “Integracja baz danych systemu oświaty” integruje rozproszone bazy danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych rzetelnych, spójnych, kompletnych danych; link do informacji o projekcie:

https://cie.men.gov.pl/projekty-realizowane-3/

 1. E-materiały, e-podręczniki opracowywane w ramach projektów współfinansowanych z EFS

– celem realizowanych przedsięwzięć jest oddanie uczniom i nauczycielom nowoczesnych i dostępnych e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego oraz dla przedmiotów zawodowych na platformie https://epodreczniki.pl/,

– w ramach zakończonych już projektów wytworzono dotychczas łącznie 3.046 e-materiałów, które są zamieszczone na platformie epodręczniki.pl. W I kwartale 2019 roku rozpoczęła się natomiast realizacja projektów, w ramach których ma powstać ponad 10.000 kolejnych e-materiałów; linki do regulaminów konkursów:

https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/regulamin-konkursu-2.10.7_ematerialy_30.09.2016.pdf

https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/06/regulamin-konkursu-abstrakty.pdf

https://efs.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-konkursu-I-zmiana.pdf

Warunki i zasady dialogu technicznego

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przedmiotowym dialogu technicznym jest przesłanie do Zamawiającego na adres mailowy: beata.krzyzanowska@men.gov.pl wypełnionego zgłoszenia chęci udziału w dialogu technicznym stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim w formie indywidualnych spotkań w siedzibie Zamawiającego.
 3. Zamawiający przewiduje, iż czas spotkania z każdym z Uczestników dialogu wyniesie nie dłużej niż 120 minut.
 4. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów związanych z udziałem
  w dialogu.
 5. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący Uczestników dialogu.
 6. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez Uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający.
 7. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez Uczestnika dialogu mają charakter utworu, Uczestnik dialogu zobowiązany jest dysponować majątkowymi prawami autorskimi do tego utworu w zakresie pozwalającym na udzielenie Zamawiającemu licencji na warunkach określonych poniżej.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania prezentowanych przez Uczestników dialogu informacji, opracowań i utworów w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu Zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia publicznego i warunków umowy. W przypadku zaprezentowania w toku dialogu technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Uczestnik dialogu udziela Zamawiającemu licencji na wykorzystanie tego utworu (w całości bądź w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu Zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków Zamówienia publicznego i warunków umowy oraz zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Uczestnik dialogu zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 9. Uczestnik dialogu udzieli Zamawiającemu licencji, na warunkach wskazanych w niniejszym Zaproszeniu do dialogu technicznego w formie pisemnego oświadczenia, zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 10.00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Dialog techniczny zaplanowany jest na dzień 25 lipca 2019 r. w siedzibie Zamawiającego, przy czym Zamawiający przekaże informację o godzinach spotkań każdemu z dopuszczonych Uczestników na wskazany w Zgłoszeniu do udziału w  dialogu technicznym adres e-mail, przynajmniej z 1-dniowym wyprzedzeniem.

Pytania związane z dialogiem technicznym proszę kierować:
na adres e-mail: beata.krzyzanowska@men.gov.pl

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 ­– Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o udzieleniu licencji
 3. zaproszenie do dialogu technicznego działania promocyjne MEN
 • Wytworzył: Hanna Lipińska
 • Data wytworzenia: 2019-07-19 14:59:45
 • Wprowadził: Hanna Lipińska
 • Data opublikowania: 2019-07-19 14:59:45
 • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
 • Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-19 14:59:45
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.