2018-02-07

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2018 r

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pnOrganizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą. word

pdf

19 grudnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Kielcach pn. Realizacja przez Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli. word

pdf

17 grudnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, w części dotyczącej realizacji staży przedmiotowo – metodycznych dla nauczycieli i wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim (obszar I, moduł II zadania publicznego). word

pdf

17 grudnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pokolenie w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce. word

pdf

30 listopada 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie funkcjonowanie nowego systemu informacji oświatowej, w tym stan przygotowania nowego SIO do wdrożenia rozwiązań wynikających z realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz zaimplementowania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – (kontrola z 2017 r.).” word

pdf

27 listopada 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Solidarni Razem w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”. word

pdf

19 listopada 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Gdańskim w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzanie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

 

word

pdf

15 listopada 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie realizacji przez Kuratora Oświaty nadzoru pedagogicznego w zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli. word

pdf

13 listopada 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Instytucie Edukacji Pozytywnej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”. word

pdf

9 października 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Edukacji Otwartej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej”. (kontrola z 2017 r.) word

pdf

29 sierpnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. word

pdf

26 lipca 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą, w części dotyczącej organizacji szkoleń doskonalących umiejętności przedmiotowe, metodyczne, psychologiczne oraz z zakresu zarządzania szkołą (obszar I, moduł I zadania publicznego). (kontrola z 2017 r.). word

pdf

18 lipca 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia (kontrola z 2017 r.). word

pdf

20 czerwca 2018
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu MONAR w zakresie prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań”. (kontrola z 2017 r.). word

pdf

10 maj 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji EMIC w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym (kontrola z 2017 r.). word

pdf

24 kwietnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Uniwersytecie Warszawskim w zakresie prawidłowości realizacji zadania zleconego w dziedzinie nauczania, w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dostępu do podręczników szkolnych i książek pomocniczych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. (kontrola z 2017 r.). pdf

word

19 kwietnia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie realizacji obowiązków utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego w obszarze zapewnienia ciągłości działania, integralności oraz dostępności systemów i sieci teleinformatycznych działających na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej. (kontrola z 2017 r.). pdf

word

11 kwiecień 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji „Masz Szansę” w zakresie wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (kontrola z 2017 r.) pdf

skan

9 luty 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pn. „Realizacja przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli (kontrola z 2017 r.).” pdf

skan

26 stycznia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, pn. Prawidłowość organizacji i przeprowadzenia w roku szkolnym 2015/2016 egzaminu maturalnego w zakresie udostępniania do wglądu zdającym sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych oraz załatwiania skarg i interwencji dotyczących wglądów (kontrola z 2017 r.).” skan

pdf

11 stycznia 2018 r.
Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Międzyszkolny Klub Sportowy „Pałac Młodzieży – Łódź” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2017 r.). skan

pdf

11 stycznia 2018 r.
  • Wytworzył: Karolina Rzadkowska
  • Data wytworzenia: 2018-02-07 10:08:05
  • Wprowadził: Hanna Lipińska
  • Data opublikowania: 2018-02-07 10:08:05
  • Ostatni edytor: Hanna Lipińska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-11 14:07:47
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.