2014-11-14

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym


 

ARCHIWUM:

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zakończyło dialog techniczny, którego przedmiotem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji dotyczącej zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zgodnie z punktem 35 Informacji o zasadach prowadzenia dialogu…, w którym było wskazane, że „dialog techniczny będzie prowadzony do dnia, w którym Zapraszający pozyska potrzebne informacje. Jednocześnie Zapraszający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu w każdej chwili bez podania przyczyn”.

Dodatkowo informujemy, że w chwili obecnej nie planuje się realizacji zamówienia publicznego w zakresie zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Zaproszenie do dialogu technicznego

Ministerstwo Edukacji Narodowej działając na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907) informuje o rozpoczęciu prowadzenia dialogu technicznego, którego przedmiotem jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy dotyczącej zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Cel dialogu technicznego

Celem przeprowadzenia dialogu technicznego jest uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy. W szczególności oczekuje się, iż dialog pozwoli na uzyskanie informacji w zakresie najkorzystniejszych technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji wyżej określonego zamówienia, a także na opracowanie dokumentacji postępowania w taki sposób, aby dokonać wyboru najlepszej oferty.

Zasady dialogu technicznego

Opis zasad dialogu technicznego stanowi załącznik nr 1 Informacja o zasadach prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego w przedmiocie zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Opis przedmiotu dialogu technicznego stanowi załącznik nr 2.

Uczestnicy dialogu technicznego

Uczestnikami dialogu technicznego mogą być podmioty, które udokumentują przez złożenie referencji lub w inny sposób1 (oświadczenie własne podmiotu zgłaszającego nie będzie uznane za udokumentowanie):

1. co najmniej jedną usługę polegającą na obsłudze systemów klasy elektronicznego zarządzania dokumentacją (dalej: EZD), tj. systemu, który nie tylko rejestruje i dokumentuje obieg dokumentów w organizacji, ale przede wszystkim pozwala na elektronizację procesów wewnętrznych i umożliwia prowadzenie i rozstrzyganie spraw w postaci elektronicznej (wykonanie wszystkich czynności związanych z załatwianiem spraw: od wpływu przesyłki, poprzez założenie sprawy, jej rozpatrzenie, załatwienie, udzielenie odpowiedzi i przesłanie jej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, aż do przygotowania paczki archiwalnej) oraz wspiera zarządzanie organizacją i jej zasobami, np. przez możliwość generowania raportów, statystyk i rejestrów,

2. po co najmniej jednej usłudze dla co najmniej dwóch z trzech wymienionych poniżej zakresów:

  • przygotowywanie instrukcji obsługi systemów informatycznych dla użytkowników,
  • przygotowywanie szkoleń e-learningowych,
  • przygotowywanie wzorów dokumentów i formularzy elektronicznych.

Dopuszcza się sytuację, kiedy udokumentowanie jednej usługi potwierdzi łącznie wszystkie lub kilka powyższych zakresów.

Przez obsługę systemów klasy EZD należy rozumieć usługę polegającą na merytorycznym administrowaniu aplikacją, kompleksowym wsparciu i obsłudze użytkowników.

Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w dialogu technicznym obowiązane są do złożenia Zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, którego wzór stanowi załącznik nr 3, wraz z wymaganymi dokumentami.

Zgłoszenia należy złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN na ePUAP: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP

lub w postaci papierowej na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Organizacyjne, al. Jana Christiana Szucha 25, 00-918 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „Dialog techniczny”.

Zgłoszenia należy złożyć do 12 grudnia 2014 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zweryfikuje złożone zgłoszenia wraz z załączonymi dokumentami i poinformuje potencjalnych uczestników dialogu, czy ich zgłoszenia zostały zaakceptowane.

Termin i sposób przeprowadzenia dialogu technicznego

Informację o terminie i sposobie przeprowadzenia dialogu technicznego otrzymają podmioty, których zgłoszenia zostaną zaakceptowane.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Organizacyjne

al. Jana Christiana Szucha 25

00-918 Warszawa

tel.: (22) 34 74 265

Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 – Informacja o zasadach prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego w przedmiocie zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu dialogu technicznego: Doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy  dotyczącej zapewnienia wsparcia technologicznego oraz organizacyjnego wykorzystania rozwiązań informatycznych do załatwiania spraw w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Załącznik nr 3 – Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

 


 

1Udokumentowanie może być dokonane poprzez przekazanie umowy na usługę wraz z potwierdzeniem jej prawidłowego wykonania (przy umowach długookresowych potwierdzenie może dotyczyć minimum 12 miesięcy), przedstawienie konkretnych produktów, instrukcji, wzorów, programów szkoleniowych (szkolenia tradycyjne – wraz z programem i materiałami szkoleniowymi)

  • Wytworzył: Klaudia Kuruś-Staszewska
  • Data wytworzenia: 2014-11-14 13:45:51
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2014-11-14 13:45:51
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-12 09:19:26
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.