2016-01-22

Wystąpienia pokontrolne 2016 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia
1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Lublinie (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

 21.01.2016
2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w wydawnictwie HORTPRESS Sp. z o.o. w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego udzielonych w 2014 r. (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

29.01.2016
3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w wydawnictwie FORMAT A-B s.c. w zakresie wykorzystania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego udzielonych w 2014 r. (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

29.01.2016
4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w fundacji „Filmowiec” przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

16.02.2016
5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w fundacji „Szczęśliwe dzieciństwo” przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

02.03.2016
6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości organizacji i przeprowadzenia przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi w województwie łódzkim i świętokrzyskim w roku szkolnym 2013/2014 egzaminu maturalnego w zakresie udostępniania do wglądu zdającym sprawdzonych i ocenionych arkuszy egzaminacyjnych, oraz załatwiania skarg i interwencji dotyczących wglądów. (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

02.03.2016
7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca” (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

11.03.2016
8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży” (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

11.03.2016
9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” w Fundacji Edukacja dla Demokracji (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

21.03.2016
10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży” w Fundacji Aktywnych Inicjatyw Rozwoju (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

11.03.2016
11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” w 2015 r. w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

19.04.2016
12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pn. „Realizacja przez Kuratora Oświaty zadań w zakresie planowania i organizacji procesów ewaluacji i kontroli oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli” (kontrola z 2015 r.) skan

pdf

28.06.2016
13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w zakresie wykonania umowy nr 59/2015/ORPEG zawartej 19 listopada 2015 r. skan

pdf

07.07.2016
14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie  prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej na realizację  zadania publicznego pn. „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”, w części dotyczącej realizacji obszaru drugiego – organizowanie w Polsce obozów edukacyjnych dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą. skan

pdf

 

28.06.2016
15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn.: Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. skan

pdf

10.11.2016
16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie do Światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r.. skan

pdf

10.11.2016
17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom” skan

pdf

10.11.2016
18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości administrowania i gospodarowania nieruchomością Ministerstwa Edukacji Narodowej położoną w Sulejówku przy ul. Paderewskiego 77 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji skan

pdf

16.11.2016
19. Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli pn. „Działalność finansowa Instytutu Badań Edukacyjnych, organizacja i jakość pracy oraz jakość zarządzania instytutem” skan

pdf

17.11.2016
20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie prawidłowości administrowania i gospodarowania ruchomymi składnikami majątku trwałego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), powierzonymi Centrum Informatycznemu Edukacji skan

pdf

28.11.2016

 

  • Wytworzył: Anna Nojszewska
  • Data wytworzenia: 2016-01-22 11:56:29
  • Wprowadził: Natalia Zakrzewska
  • Data opublikowania: 2016-01-22 11:56:29
  • Ostatni edytor: Natalia Zakrzewska
  • Data ostatniej modyfikacji: 2016-12-13 15:46:53
Idź do góry

Strona archiwalna!

Jesteś na archiwalnej stronie BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Od 22 września 2020 r. strona BIP Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/edukacja.